ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-pliancy-

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pliancy, *pliancy*
English-Thai: Nontri Dictionary
pliancy(n) ความว่าง่าย,ความอ่อนโยน,ความหัวอ่อน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pliancy (n) plˈaɪənsiː (p l ai1 @ n s ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pliancy \Pli"an*cy\, n.
   The quality or state of being pliant in sense; as, the
   pliancy of a rod. "Avaunt all specious pliancy of mind."
   --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pliancy
   n 1: the property of being pliant and flexible [syn: {pliancy},
      {pliantness}, {suppleness}]
   2: adaptability of mind or character; "he was valued for his
     reliability and pliability"; "he increased the leanness and
     suppleness of the organization" [syn: {pliability},
     {pliancy}, {pliantness}, {suppleness}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-pliancy -

 


  

 
pliancy
 • (n) ความว่าง่าย,ความอ่อนโยน,ความหัวอ่อน [Nontri]
 • (n) /pl'aɪənsiː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top