ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-noise.-

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: noise., *noise.*
Possible hiragana form: -のいせ.-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's just noise. - Trying frame two.มันเป็นเพียงเสียง พยายามกรอบสอง Contact (1997)
I'd like to know what caused that noise. Look, thermal changes in the hull could've caused the metal to expand and contract rapidly, causing reverberations.การเปลี่ยนความร้อนภายในยาน อาจทำให้เกิดเสียงสะท้อน Event Horizon (1997)
I heard a noise. I thought something happened to Dorothy.นั่นคุณหรอ Valentine (2001)
Camera noise. Wind. Christ knows what else.แล้วต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ย ถึงจะได้อาหารเช้า ฮ้ะ King Kong (2005)
- Then make some noise. Come on.พี่เลสลี่ต้องโดนอัดแน่ๆเลย Bridge to Terabithia (2007)
That noise. Didn't you hear it?เสียงนั่น แกได้ยินมั้ย? Destroy Malevolence (2008)
To get away from the noise. Yeah, and,ถ้าอยากจะหนีจากเสียงดังๆอ่ะนะ อืม แล้วก็นะ.. You've Got Yale! (2009)
Just make some noise. Mr. President?แค่ยิงให้ดังเข้าไว้ ท่านปธน. Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
That noise. Wait, what noise?เสียงนั้น เดี้ยว เสียงนั่น Founder's Day (2010)
Make noise. Let him know he's caught.ส่งเสียงให้เขารู้ตัวว่าเรามาแล้ว What Happens at Home... (2010)
There is one more noise. A very annoying noise...มีมากกว่าหนึ่งเสียง เสียงที่น่ารำคาญมากเป็น... Episode #1.4 (2010)
Alcide, stop making that noise. Eric, put up those fangs and do what I say!อัลซีดหยุดการต่อว่า อีริคหยุดแยกเขี้ยวและทำตามที่ฉันพูด! I'm Alive and on Fire (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noise.At that instant it exploded with a great noise.
noise.Boys, don't make any noise.
noise.Don't make a noise.
noise.Don't make a noise. I'm studying.
noise.Don't make so much noise.
noise.Explode with a loud noise.
noise.Have your soup without making noise.
noise.He asked us not to make any noise.
noise.He broke off talking because of the sudden noise.
noise.He complained about the noise.
noise.He heard the noise.
noise.Her voice could hardly be heard above over the noise.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noise \Noise\, v. i.
   To sound; to make a noise. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noise \Noise\, v. t. [imp. & p. p. {Noised}; p pr. & vb. n.
   {Noising}.]
   1. To spread by rumor or report.
    [1913 Webster]
 
       All these sayings were noised abroad. --Luke i. 65.
    [1913 Webster]
 
   2. To disturb with noise. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noise \Noise\, n. [F. noise noisy strife, quarrel, brawl, fr. L.
   nausea seasickness, sickness, disgust. See {Nausea}.]
   1. Sound of any kind.
    [1913 Webster]
 
       The heavens turn about in a most rapid motion
       without noise
       to us perceived.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Note: Noise is either a sound of too short a duration to be
      determined, like the report of a cannon; or else it is
      a confused mixture of many discordant sounds, like the
      rolling of thunder or the noise of the waves.
      Nevertheless, the difference between sound and noise is
      by no means precise. --Ganot.
      [1913 Webster]
 
   2. Especially, loud, confused, or senseless sound; clamor;
    din.
    [1913 Webster]
 
   3. Loud or continuous talk; general talk or discussion;
    rumor; report. "The noise goes." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What noise have we had about transplantation of
       diseases and transfusion of blood!  --T. Baker.
    [1913 Webster]
 
       Socrates lived in Athens during the great plague
       which has made so much noise in all ages.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   4. Music, in general; a concert; also, a company of
    musicians; a band. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The king has his noise of gypsies.  --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cry; outcry; clamor; din; clatter; uproar.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 background \back"ground`\, n. [Back, a. + ground.]
   [1913 Webster]
   1. Ground in the rear or behind, or in the distance, as
    opposed to the {foreground}, or the ground in front.
    [1913 Webster]
 
   2. (Paint.) The space which is behind and subordinate to a
    portrait or group of figures.
    [1913 Webster]
 
   Note: The distance in a picture is usually divided into
      foreground, middle distance, and background.
      --Fairholt.
      [1913 Webster]
 
   3. Anything behind, serving as a foil; as, the statue had a
    background of red hangings.
    [1913 Webster]
 
   4. A place in obscurity or retirement, or out of sight.
    [1913 Webster]
 
       I fancy there was a background of grinding and
       waiting before Miss Torry could produce this highly
       finished . . . performance.      --Mrs.
                          Alexander.
    [1913 Webster]
 
       A husband somewhere in the background. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   5. The set of conditions within which an action takes place,
    including the social and physical conditions as well as
    the psychological states of the participants; as, within
    the background of the massive budget deficits of the
    1980's, new spending programs had little chance of passage
    by the congress.
    [PJC]
 
   6. The set of conditions that precede and affect an action,
    such as the social and historical precedents for the
    event, as well as the general background[5]; as, against
    the background of their expulsion by the Serbs, the desire
    of Kosovars for vengeance is understandable though
    regrettable.
    [PJC]
 
   7. (Science) The signals that may be detected by a
    measurement which are not due to the phenomenon being
    studied, and tend to make the measurement uncertain to a
    greater or lesser degree. Specifically: (Physics)
    Electronic noise present in a system using electronic
    measuring instrument or in a telecommunications system,
    which may hide and which must be differentiated from the
    desired signal; also called background noise or {noise}.
    [PJC]
 
   8. (Journalism) An agreement between a journalist and an
    interviewee that the name of the interviewee will not be
    quoted in any publication, although the substance of the
    remarks may be reported; -- often used in the phrase "on
    background". Compare {deep background}.
    [PJC]
 
   {To place in the background}, to make of little consequence.
 
   {To keep in the background}, to remain unobtrusive,
    inconspicuous or out of sight; -- of people.
 
   {deep background}, (Journalism) the status of an interview
    which must not be quoted in a publication, even without
    attribution. Compare {background}[8].
    [1913 Webster +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top