ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-meticulously-

M AH0 T IH1 K Y AH0 L AH0 S L IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: meticulously, *meticulously*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meticulously[ADV] อย่างพิถีพิถัน, See also: อย่างละเอียดรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง, Syn. punctiliously, literally

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Each one was forged meticulously by the craftsmen of High Mountain!เราต้องไปรายงานนายท่าน One Piece: Wan pîsu (1999)
A killing meticulously planned, ruthlessly executed.เป็นการฆาตกรรมเลือดเย็น ที่เตรียมการมาอย่างดี Nothing But the Blood (2009)
It means it was organized, meticulously planned,นั่นหมายความว่ามันถูกวางแผนมาแล้ว อย่างพิถีพิถัน Mosley Lane (2010)
Everything was meticulously restored by a couple of the previous homos.ทุกอย่างถูกเก็บไว้อย่างพิถีพิถัน โดยคู่รักเกย์คู่ก่อน Open House (2011)
It was meticulously planned...มันเป็นแผนการณ์ที่ปราณีตมากๆเลย Undead Again (2012)
He always spends a great deal of time meticulously planning his kills.เขามักจะใช้เวลาอย่างมาก วางแผนการฆ่าอย่างพิถีพิถัน Pay It Forward (2013)
You keep your porn meticulously organized, but not --คุณเก็บหนังสือโป๊้ไว้เป็นระเบียบ แต่กลับไม่... Slumber Party (2013)
Meticulously stage your crime scene... with just enough mistakes to raise the specter of doubt.ช่วงพิถีพิถันของการทำฉากอาชญากรรม ด้วยขอผิดพลาดนิดหน่อย เพื่อให้เกิดข้อสงสัย Gone Girl (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meticulouslyThe coup was meticulously executed.

CMU English Pronouncing Dictionary
METICULOUSLY M AH0 T IH1 K Y AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meticulously (a) mˈɪtˈɪkjuləsliː (m i1 t i1 k y u l @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meticulous \Me*tic"u*lous\, a. [L. meticulosus, fr. metus fear:
   cf. F. m['e]ticuleux.]
   Timid; fearful. [archaic]
   [1913 Webster]
 
   2. Taking great care to get every detail correct; working
    thoroughly and with precision; as, meticulous workmanship.
    [PJC] -- {Me*tic"u*lous*ly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meticulously
   adv 1: in a meticulous manner; "the set was meticulously
       authentic"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top