Search result for

-lowly-

(22 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lowly, *lowly*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lowly[ADJ] ต่ำ (ความสำคัญ, ฐานะ)
lowly[ADJ] ธรรมดา, See also: สามัญ, Syn. commonplace, ordinary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lowly(โล'ลี) adj.,adv. ถ่อมตัว,ต่ำต้อย,สามัญ,แผ่วเบา,นิ่มนวล., See also: lowliness n. ดู lowly, Syn. humble,humbly

English-Thai: Nontri Dictionary
lowly(adj) เจียมตัว,ต่ำต้อย,ถ่อมตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
KIM Hong-do is known to treat the lowly and noblemen equallyคิมฮองดูสร้างสมดุลย์ ระหว่างศิลปทั่วไปกับศิลปชั้นสูง Portrait of a Beauty (2008)
You must always discipline yourself when come in contact with the lowlyเจ้าจะทำผิดกฎมณเทียรบาล เมื่อลดตัวลงไปคลุกคลีกับคนเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
This lowly fella!เด็กชั้นต่ำ Iljimae (2008)
Young master, why do you wash a lowly person such as myself's feet?นายน้อย ทำไมท่านถึงล้างเท้าให้คนชั้นต่ำเช่นข้า? Iljimae (2008)
/He was, in fact, /just a lowly peasant.แม้ว่าเขาจะเป็นบุตรชายของ ลอร์ดมาตี้ ผู้ยิ่งใหญ่ Bedtime Stories (2008)
Is lowly lonely boy cheating on our queen?ชายหนุ่มขี้เหงาผู้ต่ำต้อยนอกใจราชินีของพวกเราดหรอ Gone with the Will (2009)
You got your girl without having to lie about your lowly occupation, right?นายได้สาวของนายโดยไม่ปิดบัง เกี่ยวกับงานกระจอกๆของนาย ใช่มั้ย Chuck Versus the Suburbs (2009)
Why would I do such boring things to someone as lowly as her?ทำไมฉันต้องทำอะไรน่าเบื่ออย่างนั้นกับคนสามัญชนอย่างเธอล่ะ? Episode #1.3 (2009)
The nature of our lowly existence.ธรรมชาติของพวกเรา ที่ปรากฎตัวเหลืออยู่เพียงนิดหน่อย Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
I'm a lowly cook."เป็นแค่กุ๊กธรรมดา" Chuck Versus Operation Awesome (2010)
I'm a lowly federal prosecutor,and Hasty is a big-shot federal judge.ฉันเป็นแค่อัยการรัฐผู้ต่ำต้อย แต่เฮสตี้น่ะ ผู้พิพากษาขาใหญ่เชียวนะยะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Why does a lowly servant continue to risk everything for Arthur and for Camelot?ทำไมคนรับใช้ต่ำต้อยถึงย่อมเสี่ยงทุกอย่าง เพื่ออาเธอร์และเพื่อคาร์แมล็อต? The Tears of Uther Pendragon (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
LOWLY    L OW1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lowly    (j) (l ou1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bescheiden {adj} | bescheidener | am bescheidenstenlowly | lowlier | lowliest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lowly \Low"ly\, adv.
   1. In a low manner; humbly; meekly; modestly. "Be lowly
    wise." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. In a low condition; meanly.
    [1913 Webster]
 
       I will show myself highly fed, and lowly taught.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lowly \Low"ly\, a. [Compar. {Lowlier}; superl. {Lowliest}.]
   [Low, a. + -ly.]
   1. Not high; not elevated in place; low. "Lowly lands."
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Low in rank or social importance.
    [1913 Webster]
 
       One common right the great and lowly claims. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Not lofty or sublime; humble.
    [1913 Webster]
 
       These rural poems, and their lowly strain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Having a low esteem of one's own worth; humble; meek; free
    from pride.
    [1913 Webster]
 
       Take my yoke upon you, and learn of me, for I am
       meek and lowly in heart.       --Matt. xi.
                          29.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lowly
   adj 1: low or inferior in station or quality; "a humble
       cottage"; "a lowly parish priest"; "a modest man of the
       people"; "small beginnings" [syn: {humble}, {low},
       {lowly}, {modest}, {small}]
   2: inferior in rank or status; "the junior faculty"; "a lowly
     corporal"; "petty officialdom"; "a subordinate functionary"
     [syn: {junior-grade}, {lower-ranking}, {lowly}, {petty(a)},
     {secondary}, {subaltern}]
   3: used of unskilled work (especially domestic work) [syn:
     {humble}, {menial}, {lowly}]
   4: of low birth or station (`base' is archaic in this sense);
     "baseborn wretches with dirty faces"; "of humble (or lowly)
     birth" [syn: {base}, {baseborn}, {humble}, {lowly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top