ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-jingo-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jingo, *jingo*
Possible hiragana form: -じんご-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jingo(จิง'โก) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist ###A. pacifist

English-Thai: Nontri Dictionary
jingo(n) คนบ้าสงคราม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jingo (n) ʤˈɪŋgou (jh i1 ng g ou)

Japanese-English: EDICT Dictionary
人後[じんご, jingo] (n-adv,n-t) behind others; losing out to others [Add to Longdo]
人語[じんご, jingo] (n) human speech [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jingo \Jin"go\, n.; pl. {Jingoes}. [Said to be a corruption of
   St. Gingoulph.]
   [1913 Webster]
   1. A word used as a jocular oath. "By the living jingo."
    --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. A statesman who pursues, or who favors, aggressive,
    domineering policy in foreign affairs; a bellicose
    superpatriot or chavinist. [Cant, Eng.]
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: This sense arose from a doggerel song which was popular
      during the Turco-Russian war of 1877 and 1878. The
      first two lines were as follows: 
      [1913 Webster]
 
         We don't want to fight, but by Jingo if we do,
         We 've got the ships, we 've got the men, we 've
         got the money too.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jingo
   n 1: an extreme bellicose nationalist [syn: {chauvinist},
      {jingoist}, {jingo}, {flag-waver}, {hundred-percenter},
      {patrioteer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top