ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-inquisitor-

IH2 N K W IH1 Z AH0 T ER0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inquisitor, *inquisitor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquisitor[N] ผู้ทำการสอบสวน, See also: สมาชิกของศาลพระสเปนสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. analyst, examiner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inquisitor(อินควิซ'ซิเทอะ) n. ผู้ทำการสอบสวน,เจ้าหน้าที่ผู้ทำการสอบสวน,ผู้ชอบถาม,สมาชิกของศาลพระสเปญสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. inquisitionist, See also: inquisitorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
inquisitor(n) เจ้าพนักงานไต่สวน,เจ้าหน้าที่สอบสวน,คนซักถาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Practically the grand inquisitor downstairs.ผู้สอบสวนมือฉมังในนรก Heaven and Hell (2008)
A buddy of mine at the Inquisitor ran it for me since leather and lace really isn't Planet fare.เพื่อนสนิทของฉันที่สอบสวน ดำเนินเรื่องให้ฉัน ซึ๋งเครื่องหนังและเครื่องประดับก็ไม่ใช่ค่าทำเนียมของโลกนี้ Supergirl (2010)
Get inquisitor down here.ไปตาม ฝ่ายรีดข้อมูล มาที่นี่ 2.0 (2010)
After three long days, the inquisitors finally left Napoli.หลังจาก 3 วันอันยาวนาน ผู้ไต่สวนก็ออกไปจากนาโปลี Pizza Box (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUISITOR IH2 N K W IH1 Z AH0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquisitor (n) ˈɪnkwˈɪzɪtər (i1 n k w i1 z i t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untersuchungsbeamte {m} | Untersuchungsbeamten {pl}inquisitor | inquisitors [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquisitor \In*quis"i*tor\, n. [L.: cf. F. inquisiteur. See
   {Inquire}.]
   1. An inquisitive person; one fond of asking questions. [R.]
    "Inquisitors are tatlers." --Feltham.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) One whose official duty it is to examine and
    inquire, as coroners, sheriffs, etc. --Mozley & W.
    [1913 Webster]
 
   3. (R.C.Ch.) A member of the Court of Inquisition.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inquisitor
   n 1: a questioner who is excessively harsh [syn: {inquisitor},
      {interrogator}]
   2: an official of the ecclesiastical court of the Inquisition

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top