Search result for

-inflate-

IH0 N F L EY1 T   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inflate, *inflate*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflate(vt) ทำให้พอง, See also: สูบลม, ทำให้ขยายตัว, ทำให้เพิ่มขึ้น, Syn. expand, blow up, enlarge
inflate(vi) พองตัว, See also: เพิ่มขึ้น, พอง, พองลม, ป่อง, ขยาย, Syn. increase, blow up, bloat

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inflate it here.ทำให้มันใหญ่ขึ้น Cinderella (2006)
When the plane that shoot inflates into the air, pull the pin and open some air, break your rack up, lose your primary.พอร่มนำรับลมเต็มที่แล้ว มันจะดึงร่มหลักให้กาง สีแดงคือร่มสำรอง, สีน้ำเงินคือร่มหลัก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Don't we need propellant to inflate the bag?เราไม่ต้องทำให้ถุงลมพองตัว? Out of Time (2009)
Go inflate a doll, Andy.ไปเล่นตุ๊กตาขายของไป แอนดี้ The Death of the Queen Bee (2010)
The traditional view of inflation imagines this bubble inflates forever.มุมมองแบบดั้งเดิมของอัตราเงินเฟ้อ นึกฟองพองนี้ตลอดไป Is There an Edge to the Universe? (2011)
Those footballs aren't going to inflate themselves.เดี๋ยวพวกฟุตบอลมัน ตีกันอีก The First Time (2011)
Now that Howard's getting married, maybe he'll inflate one of his old girlfriends for you.ฮาวาดจะแต่งงาน เขาอาจจะให้แฟนเก่ากับนาย The Wiggly Finger Catalyst (2011)
Yeah, but something tells me there's plenty of ladies stopping by the coffee shop to inflate it for him.ใช่ แต่แม่รู้สึกเหมือนกับว่า มีผู้หญิงมากมาย แวะมาที่ร้านกาแฟ เพื่อมาหาเขาเหมือนกัน What Lies Beneath (2012)
The money my father pretended to pay in ransom was actually used to inflate investor returns.เรืองเงินของพ่อ ที่ทำเป็นจ่ายค่าไถ่ตัว ได้นำไปใช้ ในการเพิ่มผลการลงทุน Intuition (2012)
Perhaps you'd like to explain to her how you colluded to inflate gas and oil prices after 9/11?บางทีคุณอยากจะอธิบายกับเธอ ว่าคุณสมรู้ร่วมคิด ทำให้ราคาก๊าซและน้ำมันหลัง 9/11 สูงพุ่งพราวดได้อย่างไร Collusion (2013)
I'm gonna inflate the lift bag and then pull me up like a fish.ฉันจะสูบลมเข้าถุงยก แล้วก็ดึงฉันขึ้นมาเหมือนปลา Hair of the Dog (2013)
It's sitting flat, so five minutes to get the straps in place, another couple to inflate the bag.มันอยู่นิ่ง ก็คง 5 นาทีเพื่อผูกสายรัด กับอีก 2-3 นาทีเพื่อสูบลม Hair of the Dog (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inflateHe used so much inflated language in his speech today I couldn't figure out what he was saying.
inflateThe frog inflated himself more and more, until finally he burst.
inflateThe severe housing shortage is partly to blame for the inflated rents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูบลม(v) pump the air into, See also: inflate, Example: เขาก้มหน้าก้มตาสูบลมรถจักรยานอย่างจริงจัง, Thai Definition: ดูดลมเข้าไปให้เต็ม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INFLATE IH0 N F L EY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inflate (v) ˈɪnflˈɛɪt (i1 n f l ei1 t)

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflate \In*flate"\, p. a. [L. inflatus, p. p. of inflare to
   inflate; pref. in- in + flare to blow. See {Blow} to puff
   wind.]
   Blown in; inflated. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflate \In*flate"\, v. t. [imp. & p. p. {Inflated}; p. pr. &
   vb. n. {Inflating}.]
   1. To swell or distend with air or gas; to dilate; to expand;
    to enlarge; as, to inflate a bladder; to inflate the
    lungs.
    [1913 Webster]
 
       When passion's tumults in the bosom rise,
       Inflate the features, and enrage the eyes. --J.
                          Scott of
                          Amwell.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To swell; to puff up; to elate; as, to inflate one
    with pride or vanity.
    [1913 Webster]
 
       Inflate themselves with some insane delight.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to become unduly expanded or increased; as, to
    inflate the currency.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflate \In*flate"\, v. i.
   To expand; to fill; to distend.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inflate
   v 1: exaggerate or make bigger; "The charges were inflated"
      [syn: {inflate}, {blow up}, {expand}, {amplify}]
   2: fill with gas or air; "inflate a balloons" [syn: {inflate},
     {blow up}] [ant: {deflate}]
   3: cause prices to rise by increasing the available currency or
     credit; "The war inflated the economy" [ant: {deflate}]
   4: increase the amount or availability of, creating a rise in
     value; "inflate the currency" [ant: {deflate}]
   5: become inflated; "The sails ballooned" [syn: {balloon},
     {inflate}, {billow}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 inflate
  vt.
 
   To decompress or {puff} a file. Rare among Internet hackers, used primarily
   by MS-DOS/Windows types.
 

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top