Search result for

-in-

(98 entries)
(0.0519 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: in,-in-, *in*. Possible hiragana form: -いん-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in    [PREP] ใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน, Syn. inside, within
in    [ADV] ใน, See also: ภายใน, ข้างใน, Syn. inside, within
in    [ADJ] ใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน, Syn. inner, inside
in    [PRF] ใน, See also: ข้างใน
in    [PRF] ไม่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inThe students range in age from 18 to 25.
inThe student handed the examination papers in to the teacher.
inEach student has to hand in a composition every week.
inThere are about a thousand students in all.
inSome of the students are in the library, but the others are in the classroom.
inI took my degree in biology.
inWhen did life come into being?
inLife is all in all.
inIt rushes in upon me as though it will consume my soul.
inAs in the Bible, man may not be always perfect.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
in(อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า., See also: in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
in(adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน
in(pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภายใน    [PREP] within, See also: in, Example: กรมการศาสนาได้เสนอให้ดำเนินการตาม เงื่อนไขภายใน 7 วัน, Thai definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่าอยู่ในช่วงเวลานั้น
ใน [PREP] in, Syn. ข้างใน, ภายใน, Ant. นอก, Example: เขาต้องการจะสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล
ใส่ [PREP] on, See also: in, Example: เขาเขียนข้อความใส่กระดาษชิ้นเล็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในทาง[X] (nai thāng) EN: in   FR: d'une façon ; d'une manière

CMU English Pronouncing Dictionary
IN    AH0 N
IN    IH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
in    (n) (i n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
陰気[いんき, inki] (adv ) มืดมน หม่นหมอง
インシュアランス[いんしゅあらんす, inshuaransu] (n) ประกันภัย
院生[いんせい, insei] (n ) นักศึกษาปริญญาโท
インチング[いんちんぐ, inchingu] (n) inching , See also: S. 寸動,
インパルス[いんぱるす, inparusu] (n) impulse
飲料水[いんりょうすい, inryousui, inryousui , inryousui] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน

German-Thai: Longdo Dictionary
in(Präp.) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
in(prep) |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel)
in(adj colloq) กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vornin front [Add to Longdo]
im Nuin no time [Add to Longdo]
im Nuin an instant [Add to Longdo]
worinin what [Add to Longdo]
darinin it [Add to Longdo]
fallsin case [Add to Longdo]
im Nuin a jiffy [Add to Longdo]
vornein the front [Add to Longdo]
reihumin turn [Add to Longdo]
sowiesoin any case [Add to Longdo]
früherin the past [Add to Longdo]
läufigin heat [Add to Longdo]
eilendsin a hurry [Add to Longdo]
stillosin bad style [Add to Longdo]
im Tranin a daze; befuddled [Add to Longdo]
zeitlichin terms of time [Add to Longdo]
verkapptin disguise [Add to Longdo]
vielfachin many cases; frequently [Add to Longdo]
notfallsin case of need [Add to Longdo]
stilechtin proper style [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イン[, in] (n) (1) in; (2) inn; (P) [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) seal; stamp; mark; print; (2) {Buddh} mudra (symbolic hand gesture); (3) (abbr) India [Add to Longdo]
[いん, in] (n,n-suf) member; (P) [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 因明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P) [Add to Longdo]
淫;婬[いん, in] (n,adj-na) licentiousness [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) (hon) imperial palace; (2) emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (suf) (3) temple; (4) institution (esp. a government office, school, hospital, etc.); (5) suffix used in posthumous names (esp. of emperors, daimyos, etc.) [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (See 韻を踏む) rhyme; (P) [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (See 弾正台) director (of the ritsuryo-period Imperial Prosecuting and Investigating Office) [Add to Longdo]
[いん, in] (n) Yin Dynasty (of China) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いん, in] MITGLIED [Add to Longdo]
[いん, in] Mitglied [Add to Longdo]
[いん, in] URSACHE [Add to Longdo]
[いん, in] HEIRAT [Add to Longdo]
[いん, in] ANSTALT, INSTITUT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (30 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In- \In-\ ([i^]n-). [See {In}, prep. Cf. {Em-}, {En-}.]
   A prefix from Eng. prep. in, also from Lat. prep. in, meaning
   in, into, on, among; as, inbred, inborn, inroad; incline,
   inject, intrude. In words from the Latin, in- regularly
   becomes il- before l, ir- before r, and im- before a labial;
   as, illusion, irruption, imblue, immigrate, impart. In- is
   sometimes used with an simple intensive force.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In- \In-\ ([i^]n-). [L. in-; akin to E. un-. See {Un-}.]
   An inseparable prefix, or particle, meaning not, non-, un-
   as, inactive, incapable, inapt. In- regularly becomes il-
   before l, ir- before r, and im- before a labial.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -in \-in\
   A suffix. See the Note under {-ine}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In \In\, prep. [AS. in; akin to D. & G. in, Icel. [imac], Sw. &
   Dan. i, OIr. & L. in, Gr. 'en. [root]197. Cf. 1st {In-},
   {Inn}.]
   The specific signification of in is situation or place with
   respect to surrounding, environment, encompassment, etc. It
   is used with verbs signifying being, resting, or moving
   within limits, or within circumstances or conditions of any
   kind conceived of as limiting, confining, or investing,
   either wholly or in part. In its different applications, it
   approaches some of the meanings of, and sometimes is
   interchangeable with, within, into, on, at, of, and among. It
   is used: 
   [1913 Webster]
 
   1. With reference to space or place; as, he lives in Boston;
    he traveled in Italy; castles in the air.
    [1913 Webster]
 
       The babe lying in a manger.      --Luke ii. 16.
    [1913 Webster]
 
       Thy sun sets weeping in the lowly west. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Situated in the forty-first degree of latitude.
                          --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
       Matter for censure in every page.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. With reference to circumstances or conditions; as, he is
    in difficulties; she stood in a blaze of light. "Fettered
    in amorous chains." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wrapt in sweet sounds, as in bright veils.
                          --Shelley.
    [1913 Webster]
 
   3. With reference to a whole which includes or comprises the
    part spoken of; as, the first in his family; the first
    regiment in the army.
    [1913 Webster]
 
       Nine in ten of those who enter the ministry.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. With reference to physical surrounding, personal states,
    etc., abstractly denoted; as, I am in doubt; the room is
    in darkness; to live in fear.
    [1913 Webster]
 
       When shall we three meet again,
       In thunder, lightning, or in rain?  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. With reference to character, reach, scope, or influence
    considered as establishing a limitation; as, to be in
    one's favor. "In sight of God's high throne." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Sounds inharmonious in themselves, and harsh.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   6. With reference to movement or tendency toward a certain
    limit or environment; -- sometimes equivalent to into; as,
    to put seed in the ground; to fall in love; to end in
    death; to put our trust in God.
    [1913 Webster]
 
       He would not plunge his brother in despair.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       She had no jewels to deposit in their caskets.
                          --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   7. With reference to a limit of time; as, in an hour; it
    happened in the last century; in all my life.
    [1913 Webster]
 
   {In as much as}, or {Inasmuch as}, in the degree that; in
    like manner as; in consideration that; because that;
    since. See {Synonym} of {Because}, and cf. {For as much
    as}, under {For}, prep.
 
   {In that}, because; for the reason that. "Some things they do
    in that they are men . . .; some things in that they are
    men misled and blinded with error." --Hooker.
 
   {In the name of}, in behalf of; on the part of; by authority;
    as, it was done in the name of the people; -- often used
    in invocation, swearing, praying, and the like.
 
   {To be in for it}.
    (a) To be in favor of a thing; to be committed to a
      course.
    (b) To be unable to escape from a danger, penalty, etc.
      [Colloq.]
 
   {To be in with} or {To keep in with}.
    (a) To be close or near; as, to keep a ship in with the
      land.
    (b) To be on terms of friendship, familiarity, or intimacy
      with; to secure and retain the favor of. [Colloq.]
 
   Syn: Into; within; on; at. See {At}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In \In\ ([i^]n), v. t.
   To inclose; to take in; to harvest. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      He that ears my land spares my team and gives me leave
      to in the crop.             --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In \In\, adv.
   1. Not out; within; inside. In, the preposition, becomes an
    adverb by omission of its object, leaving it as the
    representative of an adverbial phrase, the context
    indicating what the omitted object is; as, he takes in the
    situation (i. e., he comprehends it in his mind); the
    Republicans were in (i. e., in office); in at one ear and
    out at the other (i. e., in or into the head); his side
    was in (i. e., in the turn at the bat); he came in (i. e.,
    into the house).
    [1913 Webster]
 
       Their vacation . . . falls in so pat with ours.
                          --Lamb.
    [1913 Webster]
 
   Note: The sails of a vessel are said, in nautical language,
      to be in when they are furled, or when stowed. In
      certain cases in has an adjectival sense; as, the in
      train (i. e., the incoming train); compare up grade,
      down grade, undertow, afterthought, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. (Law) With privilege or possession; -- used to denote a
    holding, possession, or seisin; as, in by descent; in by
    purchase; in of the seisin of her husband. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   {In and in breeding}. See under {Breeding}.
 
   {In and out} (Naut.), through and through; -- said of a
    through bolt in a ship's side. --Knight.
 
   {To be in}, to be at home; as, Mrs. A. is in.
 
   {To come in}. See under {Come}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 In \In\, n.
 
   Note: [Usually in the plural.]
   1. One who is in office; -- the opposite of {out}.
    [1913 Webster]
 
   2. A re["e]ntrant angle; a nook or corner.
    [1913 Webster]
 
   {Ins and outs},
    (a) nooks and corners; twists and turns.
    (b) the peculiarities or technicalities (of a subject);
      intricacies; details; -- used with of; as, he knew the
      ins and outs of the Washington power scene.
      [1913 Webster +PJC]
 
         All the ins and outs of this neighborhood. --D.
                          Jerrold.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tetrazine \Tet*raz"ine\, n. Also -in \-in\ . [Tetrazo- + -ine.]
   (Chem.)
   A hypothetical compound, {C2H2N4} which may be regarded as
   benzene with four {CH} groups replaced by nitrogen atoms;
   also, any of various derivatives of the same. There are three
   isomeric varieties.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in
   adv 1: to or toward the inside of; "come in"; "smash in the
       door" [syn: {in}, {inwards}, {inward}]
   adj 1: holding office; "the in party"
   2: directed or bound inward; "took the in bus"; "the in basket"
   3: currently fashionable; "the in thing to do"; "large shoulder
     pads are in"
   n 1: a unit of length equal to one twelfth of a foot [syn:
      {inch}, {in}]
   2: a rare soft silvery metallic element; occurs in small
     quantities in sphalerite [syn: {indium}, {In}, {atomic number
     49}]
   3: a state in midwestern United States [syn: {Indiana}, {Hoosier
     State}, {IN}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IN
     Individual Network [e.v.] (org., ISP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IN
     Intelligent Network (ITU-T, Q.1200)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 in
   inwards
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 in‐
   dis‐; il‐; im‐; in‐; un‐
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 in [in]
   a; in; inside; into; on; per; within
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 in‐
   dis‐; il‐; im‐; in‐; un‐
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    at home
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    behind
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    differently, else
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    nowhere
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    by no means, in no way, not at all, not on any account
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    first, firstly, first of all
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    partially, partly
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    beyond, next, then, thereafter
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    anywhere, somewhere
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 in
    at the right time, in time
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 burrow
 
 1. oyuk, in, yuva
 2. barınak, sığmak
 3. tünel kazmak, yuva yapmak, oyuk açmak
 4. bir oyuk veya yuvada gizlenmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 couch
 
 1. sedir, kanepe, divan, yatacak yer
 2. in, vahşi hayvan barınağı. couch grass ayrık otu, (bot.) Agropyron repens.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 den
 
 1. in, mağara
 2. sığınak
 3. küçük oda
 4. çalışma odası. den of thieves haydut yatağı. den of vice batakhane Iion' den aslan ini.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hole
 
 1. delik
 2. boşluk
 3. çukur
 4. magara, in
 5. in gibi yer
 6. hücre
 7. karanlık ve pisyer
 8. kusur
 9. (k.dili.) güç durum, zorluk
 10. delik açmak
 11. iki maden damarını birleştirmek için dehliz açmak. hole out golfta topu deliğe düşürmek. hole up saklanmak
 12. dünyadan çekilmek. a swimming hole çay veya ırmakta yüzmeye elverişli yer. The money is burning a hole in my pocket. Para batıyor bana. Harcamak istiyorum. crawl into one's hole köşesine çekilmek
 13. utanmak. in a hole müşkül mevkide, güç durumda. in the hole (k.dili.) borçlu
 14. para kaybetmiş durumda. make a hole in büyük bir kısmını sarfetmek. pick holes in kusur bulmak, ince eleyip sık dokumak. square peg in a round hole mevkiine uygun olmayan kimse. holey delikli.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 in [in]
   at; chunkily; in; into; on
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top