ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-impermeable-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impermeable, *impermeable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impermeable[ADJ] ซึ่งซึมผ่านไม่ได้, See also: ซึ่งไม่สามารถผ่านได้, Syn. impenetrable, Ant. permeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impermeable(อิมเพอ' เมียเบิล) adj. ซึ่งผ่านไม่ได้, ไม่สามารถผ่านได้, ผ่านไม่ได้., See also: impermeability, impermeableness n. impermeably adv., Syn. impassable

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impermeable-ซึมไม่ได้, -ซึมผ่านไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impermeableไม่ซึมซาบผ่าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impermeableThis is impermeable to water.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันฝน [adj.] (kanfon) EN: rainproof   FR: imperméable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impermeable (j) ˈɪmpˈɜːʳmɪəʳbl (i1 m p @@1 m i@ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
undurchlässig; undurchdringlich {adj} | undurchlässiger | am undurchlässigstenimpermeable | more impermeable | most impermeable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impermeable \Im*per"me*a*ble\, a. [Pref. im- not + permeable:
   cf. F. imperm['e]able, L. impermeabilis.]
   Not permeable; not permitting passage, as of a fluid. through
   its substance; impervious; impenetrable; as, India rubber is
   impermeable to water and to air. -- {Im*per"me*a*ble*ness},
   n. -- {Im*per"me*a*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impermeable
   adj 1: preventing especially liquids to pass or diffuse through;
       "impermeable stone"; "an impermeable layer of scum"; "a
       coat impermeable to rain" [ant: {permeable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top