ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-i appreciate [...] ling agency,-

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: i appreciate [...] lling agency,, *i appreciate [...] lling agency,*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-i ( AY1) appreciate ( AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T) your ( Y AO1 R) passion ( P AE1 SH AH0 N), randa ( R AA1 N D AH0), but ( B AH1 T) as ( AE1 Z) field ( F IY1 L D) supervisor ( S UW1 P ER0 V AY2 Z ER0) of ( AH1 V) the ( DH AH0) controlling ( K AH0 N T R OW1 L IH0 NG) agency ( EY1 JH AH0 N S IY0),-

 


  

 
i
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
appreciate
 • (ราคา) ขึ้น[Lex2]
 • ขึ้นราคา[Lex2]
 • ยกย่อง: ชื่นชม [Lex2]
 • สำนึกบุญคุณ: เห็นคุณค่า, สำนึกคุณค่า [Lex2]
 • (อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv. ###S. recognize,acknowledge [Hope]
 • (vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง [Nontri]
 • /AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T/ [CMU]
 • (v) /'əpr'iːʃɪɛɪt/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
passion
 • ความหลงใหล: ความชอบ [Lex2]
 • ความโกรธ: ความไม่พอใจ, ความโมโห [Lex2]
 • กิเลส: ตัณหา, ราคะ [Lex2]
 • (แพช'เชิน) n. กิเลส,ตันหา,อารมณ์,โทสะ ###SW. passional adj. [Hope]
 • (n) อารมณ์,ความโกรธ,ตัณหา,กิเลส,ราคะ [Nontri]
 • /P AE1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /p'æʃən/ [OALD]
randa
 • /R AA1 N D AH0/ [CMU]
but
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
field
 • ทุ่งนา: สนาม, ทุ่ง, ที่โล่ง, อาณาเขต [Lex2]
 • วงการ: แวดวง, สาขา, แผนก, ฝ่าย [Lex2]
 • รับลูกบอล: เก็บลูก, รับลูก [Lex2]
 • (ฟีลดฺ) {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่,สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พื้น,ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล,คริคเก๊ต) ###S. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record) [Hope]
 • (n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญ้า,ทุ่งนา,สนามรบ,สมรภูมิ,ขอบเขต,แผนก [Nontri]
 • /F IY1 L D/ [CMU]
 • (v) /f'iːld/ [OALD]
supervisor
 • ผู้ควบคุมดูแล: หัวหน้างาน, ผู้บริหาร [Lex2]
 • หัวหน้าอาจารย์ในแต่ละวิชา: หัวหน้าอาจารย์ในสาขาวิชา [Lex2]
 • (ซูเพอะไว'เชอะ) n. ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา. ###SW. supervisorship n. ###S. manager,chief [Hope]
 • (n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,นิเทศน์ศึกษา [Nontri]
 • /S UW1 P ER0 V AY2 Z ER0/ [CMU]
 • (n) /s'uːpəvaɪzər/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
controlling
 • ที่ควบคุม[Lex2]
 • /K AH0 N T R OW1 L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /k'əntr'ɒulɪŋ/ [OALD]
  [control]
 • การจำกัด[Lex2]
 • ควบคุมดูแล[Lex2]
 • เครื่องควบคุม[Lex2]
 • จัดการ: กำกับ [Lex2]
 • ตรวจสอบ[Lex2]
 • ทักษะ[Lex2]
 • ผู้ควบคุม[Lex2]
 • มาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลอง[Lex2]
 • สถานที่ที่ใช้ในการควบคุม[Lex2]
 • อำนาจในการควบคุม[Lex2]
 • (คันโทรล') {controlled,controlling,controls} vt.,n. (การ) ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,บังคับ,บังคับบัญชา,ยับยั้ง ###SW. controllability n. ดูcontrol controllableness n. ดูcontrol ###S. hold,rule,restraint [Hope]
 • (n) การควบคุม,การบังคับบัญชา,การบังคับ,อำนาจ,การบงการ [Nontri]
 • (vt) ควบคุม,บังคับบัญชา,บังคับ,บงการ,มีอำนาจเหนือ [Nontri]
 • /K AH0 N T R OW1 L/ [CMU]
 • (v) /k'əntr'ɒul/ [OALD]
agency
 • บริษัทตัวแทน[Lex2]
 • สำนักงานตัวแทน: หน่วยงานบริการ [Lex2]
 • หน่วยงานราชการ[Lex2]
 • หน้าที่: การปฏิบัติงาน [Lex2]
 • (เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง ###S. organization, office, means) [Hope]
 • (n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ [Nontri]
 • /EY1 JH AH0 N S IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪʤənsiː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top