ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hat trick-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hat trick, *hat trick*
English-Thai: Longdo Dictionary
hat trick(n ) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like that? Score a hat trick. You can have it.สวยละสิ ถ้าทำแฮททริกได้ รับรองมีขับแน่ Goal! The Dream Begins (2005)
Going for a hat trick.เตรียมทำแฮตทริกซ์ One Day (2011)
Hat trick to the chest.3 ดอกเข้ากลางอก Year's End (2012)
What are you you going for a hat trick?นายกำลังยิงประตูทำแฮตทริก เข้าประตู 3 ลูกงั้นเหรอ Blood Money (2013)
If you want to make it a hat trick, well, that's your prerogative.ถ้าคุณจะทำแฮตทริก มันก็สิทธิ์ของคุณ Midnight City (2015)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hat trick
      n 1: (sports) three consecutive scores by one player or three
           scores in one game (as in cricket or ice hockey etc.)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top