ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-galore-

G AH0 L AO1 R   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: galore, *galore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
galore[ADV] มากมาย, See also: เยอะแยะ, Syn. abundant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
galore(กะลอร์') adv. มากมาย,เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์,ล้นหลาม. n. ความอุดมสมบูรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
galore(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างมากมาย,อย่างเยอะแยะ,อย่างอุดมสมบูรณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Humiliations galore.เป็นความอัปยศอดสูอย่างมหาศาลเลยล่ะ! The Princess Bride (1987)
With sixty elephants, llamas galore With his bears and lions, A brass band and moreด้วย ช้าง 60 ตัว อูฐมากมาย ด้วยหมีและสิงโตของเขา วงดนตรี และอีกมากมาย Aladdin (1992)
Pussy Galore-- that's never gonna happen.แมวพวกนั้น มันไม่มีนะ The Bond in the Boot (2009)
# Toys galore # # Scattered on the floor #Toys galore, scattered on the floor. A Very Glee Christmas (2010)
Committee meetings, uh, interviews galore.ทั้งประชุมกรรมการเอย สัมภาษณ์เอย Q&A (2012)
We got several long hair strands that match the color of the kidnap victim, fingerprints galore, a half-empty bottle of chloroform, and the cloth used to apply it.เราพบเส้นผมยาว ซึ่งสีมันตรงกับเหยื่อที่ถูกจับไป รอยนิ้วมืออีกเพียบ The Hour of Death (2012)
- There are auctioneers galore in the world.มีนักขายทอดตลาดอยู่ตั้งมากมาย The Best Offer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
galoreHe has books galore.

CMU English Pronouncing Dictionary
GALORE    G AH0 L AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
galore    (a) gˈəlˈɔːr (g @1 l oo1 r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Galore \Ga*lore"\, n. & a. [Scot. gelore, gilore, galore, fr.
   Gael. gu le[`o]r, enough; gu- to, also an adverbial prefix +
   le[`o]r, le[`o]ir, enough; or fr. Ir. goleor, the same word.]
   Plenty; abundance; in abundance.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 galore
   adj 1: in great numbers; "daffodils galore"
   2: existing in abundance; "abounding confidence"; "whiskey
     galore" [syn: {abounding}, {galore(ip)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top