ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-gaiety-

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gaiety, *gaiety*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaiety[N] ความสนุกสนาน, See also: ความสำราญใจ, ความรื่นเริง, Syn. gayness, cheerfulness, glee, Ant. glom, sadness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaiety(เก'อิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความหรูหรา,gaieties งานรื่นเริง,งานรื่นเริงเฉลิมฉลอง., Syn. gayety,joy

English-Thai: Nontri Dictionary
gaiety(n) ความงาม,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaietyHealth and gaiety foster beauty.
gaietyHer charm is compounded by her gaiety and kindness.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaiety (n) gˈɛɪətiː (g ei1 @ t ii)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gaiety \gai"e*ty\ (g[=a]"[-e]*t[y^]), n.
   Same as {Gayety}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gayety \Gay"e*ty\, n.; pl. {Gayeties}. [Written also {gaiety}.]
   [F. gaiet['e]. See {Gay}, a.]
   1. The state of being gay; merriment; mirth; acts or
    entertainments prompted by, or inspiring, merry delight;
    -- used often in the plural; as, the gayeties of the
    season.
    [1913 Webster]
 
   2. Finery; show; as, the gayety of dress.
 
   Syn: Liveliness; mirth; animation; vivacity; glee;
     blithesomeness; sprightliness; jollity. See
     {Liveliness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaiety
   n 1: a gay feeling [syn: {gaiety}, {merriment}]
   2: a festive merry feeling [syn: {gaiety}, {playfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top