ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-frist-

F R IH1 S T   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: frist, *frist*
CMU English Pronouncing Dictionary
FRIST    F R IH1 S T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frist {f}; Laufzeit {f} | begrenzte Laufzeitperiod of time | limited period of time [Add to Longdo]
Frist {f}reprieve [Add to Longdo]
Frist {f} | Fristen {pl}respite | respites [Add to Longdo]
Frist {f} | innerhalb der vorgeschriebenen Fristtime limit | within the time limit prescribed [Add to Longdo]
Fristablauf {m}expiry of the term [Add to Longdo]
Fristenkongruenz {f}matching maturities [Add to Longdo]
Fristenregelung {f}provisions permitting abortion within the first three months of pregnancy [Add to Longdo]
Fristverlängerung {f}extension of time limit [Add to Longdo]
Fristversäumnis {f}missing of a term [Add to Longdo]
fristenloswithout respite [Add to Longdo]
fristgemäß; fristgerecht {adj}at due date [Add to Longdo]
fristlos {adj}without notice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frist \Frist\ (fr[i^]st), v. t. [OE. fristen, firsten, to lend,
   give respite, postpone, AS. firstan to give respite to; akin
   to first time, G. frist, Icel. frest delay.]
   To sell upon credit, as goods. [R.] --Crabb.
   [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Frist /frist/ 
  period; period of time; reprieve; respite; terms

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top