ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-flinty-

F L IH1 N T IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: flinty, *flinty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flinty[ADJ] แข็งกระด้าง, See also: ใจแข็งเหมือนหิน, Syn. stony, hard, Ant. gentle, kind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flinty(ฟลิน'ที) adj. คล้ายหินเหล็กไฟ,แข็งเหมือนหินเหล็กไฟ,ทารุณ,เข้มงวด,ไร้ความปรานี,โหดร้าย. -flintily adv., See also: flintiness n., Syn. hard

English-Thai: Nontri Dictionary
flinty(adj) ทำด้วยหินเหล็กไฟ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So the way we play this is, I'm the understanding psychologist and you be the flinty FBI agent?ที่พวกเราทำแบบนี้คือ ผมเป็นนักจิตวิทยาผู้เข้าใจ และคุณเป็น จนท.FBIผู้แข็งกระด้าง The Friend in Need (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLINTY    F L IH1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flinty    (j) flˈɪntiː (f l i1 n t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hartherzig; hart {adj} | hartherziger; härter | am hartherzigsten; am härtestenflinty | flintier | flintiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flinty \Flint"y\, a. [Compar. {Flintier}; superl. {Flintiest}.]
   Consisting of, composed of, abounding in, or resembling,
   flint; as, a flinty rock; flinty ground; a flinty heart.
   [1913 Webster]
 
   {Flinty rock}, or {Flinty state}, a siliceous slate; --
    basanite is here included. See {Basanite}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flinty
   adj 1: containing flint
   2: showing unfeeling resistance to tender feelings; "his flinty
     gaze"; "the child's misery would move even the most obdurate
     heart" [syn: {flinty}, {flint}, {granitic}, {obdurate},
     {stony}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top