ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-flavour-

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: flavour, *flavour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flavour[VT] ปรุงรส, See also: ชูรส, แต่งกลิ่น, แต่งรส, Syn. season, spice, infuse
flavour[N] รสชาติ, See also: กลิ่น, รส, Syn. taste, aroma, gusto
flavour[N] ใจความ, See also: แก่นสาร, จุดสำคัญ, Syn. essence, character, feel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flavour(เฟล'เวอะ) n. รส,กลิ่น,รสชาติ,รสนิยม,สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว,ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น,แต่งกลิ่น,ปรุงรส., Syn. taste

English-Thai: Nontri Dictionary
flavour(n) รสชาติ,กลิ่น,รสนิยม
flavour(vt) ทำให้มีรส,ปรุงแต่ง,แต่งกลิ่น,ทำให้มีกลิ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doesn't the eastern flavour come expensive?ได้รสชาติตะวันออก ค่อนข้างแพงมา? Help! (1965)
- A Colombian mammoth. The flavour is immaterial.โคลอมเบี้ยน แมมมอธ \ พันธุ์ไหนก็ช่างเถอะ Episode #2.6 (2008)
Calibrating flavour panel.เปิดแผงควบคุมรสชาติ.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Now, is that the one with Madonna? It's got that lovely Latin flavour to it?ตอนนี้เป็นที่หนึ่งที่มีมาดอนน่า มันมีรสชาติที่น่ารักละตินไปได้หรือไม One Chance (2013)
I had every flavour of Cheerio you can imagine.ฉันได้แอ้มสาวเชียร์ริโอทุกคนเท่าที่นายจะจินตนาการได้ Sadie Hawkins (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flavourIndia has a cuisine rich in regional flavour.
flavourIt also has a strong flavour, and adds depth to Chinese food such as soups and stir-fries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชูรส[N] flavour, See also: seasoning powder, Syn. ผงชูรส, Example: บางคนนิยมใช้น้ำตาลแทนชูรส, Thai definition: เกลือกรดชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต หรือโมโนโซเดียมกลูทาเมต มีสูตร HOOC. (CH2)2. CH(NH2). COONa ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ใช้ประโยชน์ในการชูรสอาหาร

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flavour (v) flˈɛɪvər (f l ei1 v @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschmacksverstärker {m}flavour enhancer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flavor \Fla"vor\, n. [OF. fleur, flaur (two syllables), odor,
   cf. F. fleurer to emit an odor, It. flatore a bad odor, prob.
   fr. L. flare to bow, whence the sense of exhalation. Cf.
   {Blow}.] [Written also {flavour}.]
   1. That quality of anything which affects the smell; odor;
    fragrances; as, the flavor of a rose.
    [1913 Webster]
 
   2. That quality of anything which affects the taste; that
    quality which gratifies the palate; relish; zest; savor;
    as, the flavor of food or drink.
    [1913 Webster]
 
   3. That which imparts to anything a peculiar odor or taste,
    gratifying to the sense of smell, or the nicer perceptions
    of the palate; a substance which flavors.
    [1913 Webster]
 
   4. That quality which gives character to any of the
    productions of literature or the fine arts.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flavour \flavour\ v. t.
   same as {flavor}, v. and n.. [Chiefly Brit.]
 
   Syn: season, flavor, give flavor.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flavour
   n 1: the general atmosphere of a place or situation and the
      effect that it has on people; "the feel of the city excited
      him"; "a clergyman improved the tone of the meeting"; "it
      had the smell of treason" [syn: {spirit}, {tone}, {feel},
      {feeling}, {flavor}, {flavour}, {look}, {smell}]
   2: (physics) the six kinds of quarks [syn: {flavor}, {flavour}]
   3: the taste experience when a savoury condiment is taken into
     the mouth [syn: {relish}, {flavor}, {flavour}, {sapidity},
     {savor}, {savour}, {smack}, {nip}, {tang}]
   v 1: lend flavor to; "Season the chicken breast after roasting
      it" [syn: {season}, {flavor}, {flavour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top