Search result for

-feces-

F IY1 S IY2 Z   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: feces, *feces*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feces(n) อุจจาระ, See also: ขี้, มูล, ของเสีย, Syn. dung, excretion, waste

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fecesอุจจาระ [TU Subject Heading]
Fecesอุจจาระ [การแพทย์]
fecesอุจจาระ, กากอาหารรวมทั้งของเสียที่ถูกขับออกมาจากระบบทางเดินอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then we test their feces For parasites.แล้วเราก็จะทดสอบมูลของมัน เพื่อหาตัวพยาธิ 97 Seconds (2007)
testing the bugs' feces Is actually more accurate Than testing yours.การทดสอบกับแมลงจะมีความแม่นยำ เหมือนทดสอบกับคุณ 97 Seconds (2007)
I found a piece of plastic in the cat's feces from a bag of airline peanuts.ผมพบชิ้นส่วนของพลาสติก มาจากถุงใส่ถั่ว ของสายการบิน The Bond in the Boot (2009)
How else could the feces get on the crops? Has anyone checked the irrigati system?มีวิธีไหนอีกที่อุจจาระพวกนั้น จะไปสู่ผลผลิตได้ เดาซิ ที่เข้าสู่ทางปากได้ น้ำ Bad Seed (2009)
We still got to figure out how the feces are getting into theater.เรายังคงต้องค้นหาต่อไป ว่าจุลินทรีย์พวกนี้เข้าไปอยู่ในน้ำได้ยังไง Bad Seed (2009)
The stench of ammonia and feces overwhelm you, as 30, 000 silent chickens sit miserably in total darkness waiting to die.กลิ่นเหม็นของแอมโมเนีย และมูลไก่ที่คละฟุ้งไปทั่ว จากบรรดาฝูงไก่ทั้ง 30, 000 ตัว ที่กำลังนั่งรอคอย ความตายอย่างเงียบๆ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
That's of little comfort to a nation attempting to scrape burning feces off its shoes.ไม่สนใจความสบายใจเล็กน้อยของคนในชาติเลย ผมต้องขุดอึที่ไหม้ไฟออกจากรองเท้าเลยนะครับ The Apology Insufficiency (2010)
Found raccoon feces in the kitchen cupboard.เราจะเริ่มให้ด็อกซิไซไคลน์กับคุณ The Dig (2011)
Baboons are dangerous killers who throw their own feces when they're not tearing off people's faces or admiring their own weird butts.บาบูนเป็นลิงนักฆ่าที่อันตรายยิ่ง ที่ชอบปาอุจจาระของมันเมื่อมันไม่ได้ฉีก หน้าของคนหรือยกย่องก้นแปลกๆของมัน Mash Off (2011)
She was in there, on her hands and knees, picking through her own feces to retrieve those earrings.หล่อนอยู่ในห้องน้ำ กำลังคุกเข่า หาตุ้มหูในอุจจาระตัวเองอยู่ Unholy Night (2012)
Worms, grubs and camel feces as a binding agent.หนอนด้วงและอุจจาระอูฐ เป็นตัวแทนที่มีผลผูกพัน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
"Josh proposed while I was naked and beat-up looking with a little bit of my feces smeared on me."จอชขอแต่งงานตอนที่ ฉันเปลือยอยู่ มีสภาพแย่มาก และมีของเสียนิดหน่อย เปรอะเปื้อนอยู่ตามตัว (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึ(n) feces, See also: excrement, stool, ordure, dejection, Syn. อุจาระ, ขี้, Count Unit: กอง, ก้อน, Thai Definition: ขี้, อุจจาระ, Notes: (ปาก)
อาจม(n) feces, See also: feces, stool, ordure, dejection, Syn. อุจจาระ, ขี้, Thai Definition: ขี้ (ของคน)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FECES F IY1 S IY2 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kot { m }feces [ Am. ]; faeces [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faeces \F[ae]"ces\, n. pl. [L. faex, pl. faeces, dregs.]
   Excrement; ordure; also, settlings; sediment after infusion
   or distillation. [Written also {feces}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feces \Fe"ces\, n. pl.
   Dregs; sediment; excrement. See {faeces}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feces
   n 1: solid excretory product evacuated from the bowels [syn:
      {fecal matter}, {faecal matter}, {feces}, {faeces}, {BM},
      {stool}, {ordure}, {dejection}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top