ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-fauna-

F AO1 N AH0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fauna, *fauna*
Possible hiragana form: -ふぁうな-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fauna[N] ช่วงชีวิตของสัตว์ในท้องถิ่นหนึ่งๆ หรือช่วงเวลาหนึ่งๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fauna(ฟอ'นะ) n. สัตว์ประจำเขตภูมิภาคหนึ่ง, See also: faunal adj. -pl. faunas,faunae

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have been traveling these dank rivers of West Africa for months... amassing an inventory of fauna for the British Museum.เราได้รับการเดินทางเหล่านี้แม่น้ำหมาด ๆ ของแอฟริกาตะวันตกสำหรับเดือน ... สะสมสินค้าคงคลังของสัตว์ สำหรับบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Have the indigenous fauna accepted you as one of their own?ยอมรับนายเข้าฝูงรึยัง ขยิบตา ปิ๊งๆ The Cornhusker Vortex (2009)
For my favorite fan of four-winged fauna.แด่แฟนๆของเจ้าตัวสี่ปีกตัวนี้ Johari Window (2010)
We house the galaxy's largest collection of fauna, relics, and species of all manner.รวมสรรพสิ่งไว้มากสุดในกาแล็กซี่ ทั้งพันธุ์พืช ของโบราณ สปีชีส์สิ่งมีชีวิต Guardians of the Galaxy (2014)
Some flora, no fauna.มีพืชแต่ไม่มีสัตว์ A Wanted (Inhu)Man (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
FAUNA    F AO1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fauna    (n) fˈɔːnə (f oo1 n @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fauna {f} [zool.]fauna [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファウナ[, fauna] (n) fauna [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fauna \Fau"na\, n. [NL.: cf. F. faune. See {Faun}.] (Zool.)
   The animals of any given area or epoch; as, the fauna of
   America; fossil fauna; recent fauna.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fauna
   n 1: all the animal life in a particular region or period; "the
      fauna of China"; "the zoology of the Pliocene epoch" [syn:
      {fauna}, {zoology}] [ant: {botany}, {flora}, {vegetation}]
   2: a living organism characterized by voluntary movement [syn:
     {animal}, {animate being}, {beast}, {brute}, {creature},
     {fauna}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top