ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-exaggeration-

IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: exaggeration, *exaggeration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exaggeration[N] การกล่าวเกินจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's an exaggeration of the truth.มันโอเวอร์จากความเป็นจริง Unbreakable (2000)
"False eloquence is exaggeration -- true eloquence is emphasis."โวหารปลอมคือการพูดเกินจริง โวหารจริงคือการพูดเน้นย้ำ Dentist of Detroit (2011)
We don't use exaggeration here.เราไม่พูดเว่อร์ๆแถวนี้ Red Velvet Cupcakes (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exaggeration"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
exaggerationHe has a tendency toward exaggeration.
exaggerationIt is no exaggeration to call him a genius.
exaggerationIt is no exaggeration to say that, as far as he was concerned, his wife was life itself to him.
exaggerationIt is no exaggeration to say that he is a first-rate writer.
exaggerationIt is no exaggeration to say that he is a genius.
exaggerationIt is no exaggeration to say that she is an angel.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAGGERATION IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exaggeration (n) ˈɪgzˌæʤərˈɛɪʃən (i1 g z a2 jh @ r ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过头话[guò tóu huà, ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] exaggeration [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertreibung {f} | Übertreibungen {pl}exaggeration | exaggerations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exaggeration \Ex*ag`ger*a"tion\, n. [L. exaggeratio : cf. F.
   exag['e]ration.]
   1. The act of heaping or piling up. [Obs.] "Exaggeration of
    sand." --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of exaggerating; the act of doing or representing
    in an excessive manner; a going beyond the bounds of truth
    reason, or justice; a hyperbolical representation;
    hyperbole; overstatement.
    [1913 Webster]
 
       No need of an exaggeration of what they saw. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Paint.) A representation of things beyond natural life,
    in expression, beauty, power, vigor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exaggeration
   n 1: extravagant exaggeration [syn: {hyperbole}, {exaggeration}]
   2: the act of making something more noticeable than usual; "the
     dance involved a deliberate exaggeration of his awkwardness"
   3: making to seem more important than it really is [syn:
     {exaggeration}, {overstatement}, {magnification}] [ant:
     {understatement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top