ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-endorsing-

EH0 N D AO1 R S IH0 NG   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: endorsing, *endorsing*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why we applaud everyone here for endorsing RIPLEY's status of complete autonomy, both foreign and domestic.นั่น เราต้องขอบคุณทุกคนในห้องนี้ ที่ทำให้ริปลี่ทำงานโดย ไม่ใช้คนควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในและนอกประเทศ WarGames: The Dead Code (2008)
As soon as we come to an agreement, you start by endorsing someone?ทันทีที่เราได้เริ่มทำสัญญากัน คุณก็ต้องรับรองคนนั้นเลยเหรอ? Episode #1.11 (2010)
You mean by endorsing the quest for David Clarke's pardon?โดยการอาสาเพื่ออภัยโทษ แก่เดวิด คลาร์กน่ะเหรอ? Masquerade (2013)
This is why I am endorsing it.นั่นแหละทำไม ผมถึงอนุมัติแผนงานนี้ Arkham (2014)
I would be honored... if you would consider... endorsing me for mayor.ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ถ้าคุณจะพิจารณา สนับสนุนผมให้เป็นนายกฯ Rise of the Villains: Scarification (2015)
Endorsing politicians-- that's not me.ยุ่งกับการเมือง นั่นไม่ใช่ฉันนะ Rise of the Villains: Scarification (2015)
- endorsing me for mayor.- รับรองผมในตำแหน่งนายกเทศมนตรี Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDORSING EH0 N D AO1 R S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endorsing (v) ˈɪndˈɔːsɪŋ (i1 n d oo1 s i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endorse \En*dorse"\, v. t. [imp. & p. p. {Endorsed}; p. pr. &
   vb. n. {Endorsing}.] [Formerly endosse, fr. F. endosser to
   put on the back, to endorse; pref. en- (L. in) + dos back, L.
   dorsum. See {Dorsal}, and cf. {Indorse}.]
   Same as {Indorse}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Both endorse and indorse are used by good writers; but
      the tendency is to the more general use of indorse and
      its derivatives indorsee, indorser, and indorsement.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top