ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dismal-

D IH1 Z M AH0 L   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dismal, *dismal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dismal[ADJ] หดหู่, See also: สิ้นหวัง, ท้อแท้, Syn. funereal, somber, Ant. happy, joyful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful

English-Thai: Nontri Dictionary
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If everything truly is as dismal as you say, then heed my simple remedy. "ถ้าทุกอย่างหดหู่เหมือนที่คุณเล่าจริง ผมก็ขอส่งความเห็นใจไปให้คุณ" The Red Violin (1998)
Oh, it's the tide. It's the dismal tide.มันเป็นแค่กระแสน่ะ กระแสในทางเลว No Country for Old Men (2007)
We can turn one of your dismal Thursday night seatings into a real event.เราสามารถเปลี่ยนจากแค่คืนวันพฤหัสแล้วไปนั่งอยู่ ในงานเลี้ยงจริง ๆ ได้ Mama Spent Money When She Had None (2009)
When I awoke, I found myself upon a dismal beachhead with my men.When I awoke, I found myself upon a dismal beachhead... ...with my men. Watchmen (2009)
Eventually, I came to a dismal black ocean stretching endlessly before me.Eventually, I came to a dismal black ocean stretching endlessly before me. Watchmen (2009)
That's tried their voodoo on me, with dismal results.ที่ใช้มนต์ดำวูดู ใส่ฉัน ทำให้ฉันหดหู่ The Edge (2010)
Yes, and the most dismal thing about B.O. is...ช่าย และสิ่งที่น่าหดหู่.. สำหรับการมีกลิ่นตัว... Basilone (2010)
I'm going to kill you. Oh, yes, right here in this dismal bathroom.ข้าจะฆ่าเจ้า ใช่แล้ว ในห้องน้ำที่แสนสกปรกนี่ล่ะ The Sorcerer's Apprentice (2010)
It's a dismal failure.มันเป็นความผิดพลาด The Art of Making Art (2011)
It will be a dismal dayมันจะเป็นวันที่อึมครึม The Pirate Fairy (2014)
It will be a dismal dayมันจะเป็นวันที่อึมครึม The Pirate Fairy (2014)
If you do not comply, your country will suffer the same dismal future that Chernobyl gave to our children.หากไม่ทำตาม ประเทศของคุณ จะต้องทุกข์ทรมาน กับอนาคตที่น่าหดหู่ เหมือนที่เชอโนบิล ทำกับเด็กๆ ของเรา The Grey Hat (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dismalThat doctrine will no doubt lead to dismal consequences.
dismalThe house looked very dismal.
dismalThe perspective for the defense program is dismal.
dismalThe prospects for Japan's future look dismal.
dismalThe rain made the autumn day dismal.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISMAL D IH1 Z M AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dismal (j) dˈɪzməl (d i1 z m @ l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismal \Dis"mal\, a. [Formerly a noun; e. g., "I trow it was in
   the dismalle." Chaucer. Of uncertain origin; but perh. (as
   suggested by Skeat) from OF. disme, F. d[^i]me, tithe, the
   phrase dismal day properly meaning, the day when tithes must
   be paid. See {Dime}.]
   1. Fatal; ill-omened; unlucky. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       An ugly fiend more foul than dismal day. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Gloomy to the eye or ear; sorrowful and depressing to the
    feelings; foreboding; cheerless; dull; dreary; as, a
    dismal outlook; dismal stories; a dismal place.
    [1913 Webster]
 
       Full well the busy whisper, circling round,
       Convey'd the dismal tidings when he frowned.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       A dismal description of an English November.
                          --Southey.
 
   Syn: Dreary; lonesome; gloomy; dark; ominous; ill-boding;
     fatal; doleful; lugubrious; funereal; dolorous;
     calamitous; sorrowful; sad; joyless; melancholy;
     unfortunate; unhappy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dismal
   adj 1: causing dejection; "a blue day"; "the dark days of the
       war"; "a week of rainy depressing weather"; "a
       disconsolate winter landscape"; "the first dismal
       dispiriting days of November"; "a dark gloomy day"; "grim
       rainy weather" [syn: {blue}, {dark}, {dingy},
       {disconsolate}, {dismal}, {gloomy}, {grim}, {sorry},
       {drab}, {drear}, {dreary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top