ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-demagogue-

D EH1 M AH0 G AA2 G   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: demagogue, *demagogue*
Possible hiragana form: でまごぐえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demagogue[N] นักการเมืองที่ใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลในการหาเสียง, Syn. agitator, fanatic
demagogue[N] ผู้ปลุกปั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demagogue(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog

English-Thai: Nontri Dictionary
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demagogueนักกวนเมือง, นักหลอกล่อทางการเมือง [ดู rabble-rouser ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMAGOGUE D EH1 M AH0 G AA2 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demagogue (n) dˈɛməgɒg (d e1 m @ g o g)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demagoge {m}; Demagogin {f} | Demagogen {pl}demagogue | demagogues [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demagogue \Dem"a*gogue\ (?; 115), n. [Gr. dhmagwgo`s a popular
   leader; commonly in a bad sense, a leader of the mob; dh^mos
   the people + 'agwgo`s leading, fr. 'a`gein to lead; akin to
   E. act: cf. F. d['e]magogue.]
   A leader of the rabble; one who attempts to control the
   multitude by specious or deceitful arts; an unprincipled and
   factious mob orator or political leader.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demagogue
   n 1: a political leader who seeks support by appealing to
      popular passions and prejudices [syn: {demagogue},
      {demagog}, {rabble-rouser}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top