ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dalmatian-

D AE0 L M EY1 SH AH0 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dalmatian, *dalmatian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Dalmatian[N] สุนัขพันธุ์ดัลเมเชี่ยน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MADE OUT OF DALMATIAN PUPPIES.ที่ทำจากขนลูกหมาดัมเมเชี่ยนแน่ๆ Family/Affair (2007)
Who is it here who has a dalmatian fetish? - Oh, OK--okay. Well, that is a oversimplification,ใครกันแน่ที่เป็นคนพาคู่เกย์ในชุดดัลเมเชี่ยนมางาน? นั่นมันชักจะมากเกินไปแล้ว Pascal's Triangle Revisited (2010)
It's just, four people and a dalmatian in this loft... things might get a little... cramped.มันแค่4คนกับดัลเมเชี่ยนในห้อง -มันค่อนข้าง -อึดอัด The Outsider (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DALMATIAN D AE0 L M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dalmatian (n) dˌælmˈɛɪʃən (d a2 l m ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krauskopfpelikan {m} [ornith.]Dalmatian Pelican [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dalmatian \Dal*ma"tian\, a.
   Of or pertaining to Dalmatia.
   [1913 Webster]
 
   {Dalmatian dog} (Zool.), a carriage dog, shaped like a
    pointer, and having black or bluish spots on a white
    ground; the coach dog. Dalmatica

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dalmatian
   adj 1: of or relating to Dalmatia or its inhabitants
   n 1: a native or inhabitant of Dalmatia
   2: a large breed having a smooth white coat with black or brown
     spots; originated in Dalmatia [syn: {dalmatian}, {coach dog},
     {carriage dog}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top