ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-brennen-

B R EH1 N AH0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brennen, *brennen*
CMU English Pronouncing Dictionary
BRENNEN B R EH1 N AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ไฟไหม้ เช่น Das Gebäude brennt. ตึกกำลังไฟไหม้, See also: Related: verbrennen, anbrennen
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ส่องแสง, ให้แสงไฟ เช่น Die Lampe brennt nicht mehr. โคมไฟนี่ไม่ทำงานแล้ว, See also: S. leuchten,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennen {n}cauterization [Add to Longdo]
Brennen {n} in einer Brenngrubepitfiring [Add to Longdo]
Brennen {n} im offenen Feuerbush firing [Add to Longdo]
Brennen {n}; brennender Schmerzsting [Add to Longdo]
brennen; verbrennen | brennend; verbrennend | gebrannt; verbrannt | er/sie/es brennt | ich/er/sie/es brannte | er/sie hat/hatte gebranntto burn {burnt, burned; burnt, burned} | burning | burnt; burned | he/she/it burns | I/he/she/it burnt; I/he/she/it burned | he/she/it has/had burnt; he/she/it has/had burned [Add to Longdo]
brennen; verbrennento combust [Add to Longdo]
brennento blaze [Add to Longdo]
brennento be alight; to catch alight [Add to Longdo]
brennen (Ziegel; Keramik)to fire [Add to Longdo]
brennen (auf); jdn. aktiv werden lassento sting {stung; stung} [Add to Longdo]
brennen (Wunde)to smart [Add to Longdo]
brennend {adj}lighted [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
燃える[もえる, moeru] brennen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  brennen /brɛnən/
   burned; burnt; to burn {burnt, burned}

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Brennen /brɛnən/ 
   cauterization; sting

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top