ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-befoul-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: befoul, *befoul*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
befoul(บิเฟาลฺ') vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง, See also: befouler n. ดูbefoul befoulment n. ดูbefoul

English-Thai: Nontri Dictionary
befoul(vi) ทำสกปรก,ทำเปื้อน,กำยุ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Twice a day, you boys stain your mother's drapes, or befoul a gym sock that has to jump from the hamper straight into therapy.สองครั้งต่อวัน รู้นะ พวกเธอ เด็กผู้ชายนี่สำเร็จความใคร่ ใส่ชุดเดรฟแม่บ้างละ ไม่ก็ใส่ถุงเท้าบอลบ้างละ ซึ่งก็จะลงตระกร้าก่อนส่งทำความสะอาด The Spanish Teacher (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
befoul (v) bˈɪfˈaul (b i1 f au1 l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Befoul \Be*foul"\, v. t. [imp. & p. p. {Befouled}; p. pr. & vb.
   n. {Befouling}.] [Cf. AS. bef?lan; pref. be- + f?lan to foul.
   See {Foul}, a.]
   1. To make foul; to soil.
    [1913 Webster]
 
   2. To entangle or run against so as to impede motion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 befoul
   v 1: spot, stain, or pollute; "The townspeople defiled the river
      by emptying raw sewage into it" [syn: {foul}, {befoul},
      {defile}, {maculate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top