ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-attentively-

AH0 T EH1 N T IH0 V L IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: attentively, *attentively*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attentively[ADV] อย่างตั้งอกตั้งใจ, See also: อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ, Syn. carefully, heedfully

English-Thai: Nontri Dictionary
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her just like this to watch attentively my see.เค้าเอาแต่มองมาที่ฉันแบบนี้ Spellbound (2011)
After that just like this to watch attentively you sleep.จากนั้นพวกเขาจะจ้องคุณแบบนี้ ตอนที่คุณกำลังหลับ Spellbound (2011)
Lie come down and feel that someone always at to watch attentively my see.เพราะว่าเมื่อเวลาที่พวกเขาโดดเดี่ยวเท่านั้น Spellbound (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attentivelyThe teacher listened attentively to my explanation.
attentivelyThey listened attentively so as not to miss a single word.
attentivelyThey were listening to the lecture attentively.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเอาใจใส่[ADV] attentively, See also: interestedly, Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ, Ant. อย่างเพิกเฉย, อย่างเฉยเมย, Example: คุณหมอถามอาการคนไข้อย่างเอาใจใส่
อย่างสนใจ[ADV] interestedly, See also: attentively, Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างตั้งใจ, อย่างสนอกสนใจ, Ant. อย่างขอไปที, Example: นักศึกษาเข้าร่วมฟังการอภิปรายกันอย่างสนใจ
ยิบ[ADV] thoroughly, See also: attentively, Syn. ยิ่ง, มาก, Example: ทนายเขียนเงื่อนไขของสัญญาไว้อย่างละเอียดยิบ, Thai definition: มักใช้ประกอบคำ ถี่ หรือ ละเอียด เป็น ถี่ยิบ ละเอียดยิบ
พินิจ[ADV] attentively, See also: carefully, Syn. พินิจพิเคราะห์, พิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: หนังสือที่ดีนั้นบางเรื่องอาจจะไม่สนุกเลย แต่เมื่ออ่านอย่างพินิจจึงจะเห็นคุณค่า, Thai definition: อย่างตั้งใจหรืออย่างระมัดระวัง
ใจจดใจจ่อ[ADV] attentively, See also: mindfully, Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ, Example: คนเข้าร่วมชุมนุมฟังอย่างใจจดใจจ่อกับเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai definition: มุ่งมั่น หรือกำลังมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างใส่ใจ[adv.] (yāng saijai) EN: attentively   FR: attentivement
อย่างสนใจ[adv.] (yāng sonjai) EN: attentively   FR: attentivement

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTENTIVELY AH0 T EH1 N T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attentively (a) ˈətˈɛntɪvliː (@1 t e1 n t i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attentive \At*ten"tive\ ([a^]t*t[e^]n"t[i^]v), a. [Cf. F.
   attentif.]
   1. Heedful; intent; observant; regarding with care or
    attention.
    [1913 Webster]
 
   Note: Attentive is applied to the senses of hearing and
      seeing, as, an attentive ear or eye; to the application
      of the mind, as in contemplation; or to the application
      of the mind, in every possible sense, as when a person
      is attentive to the words, and to the manner and
      matter, of a speaker at the same time.
      [1913 Webster]
 
   2. Heedful of the comfort of others; courteous.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Heedful; intent; observant; mindful; regardful;
     circumspect; watchful.
     [1913 Webster] -- {At*ten"tive*ly}, adv. --
     {At*ten"tive*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attentively
   adv 1: with attention; in an attentive manner; "he listened
       attentively"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top