ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-arty-

AA1 R T IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arty, *arty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arty[ADJ] ที่มีความเป็นศิลปะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arty(อาร์'ที) adj. มีลักษณะโอ้อวดทางศิลปะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I go for the kind of arty books that move readers.ผมเน้นที่ประเภท หนังสือที่มีศิลป์ในตัว สำหรับกระตุ้นผู้อ่าน Do It, Monkey (2009)
Arty Brand, ex-military.คนที่ชื่ออาร์ตี้ อดีตทหาร Oiled (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTY AA1 R T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arty (j) ˈaːtiː (aa1 t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 arty \arty\ adj.
   1. showily imitative of art or artists.
 
   Syn: artsy
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arty
   adj 1: showily imitative of art or artists

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top