ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-aimlessly-

EY1 M L AH0 S L IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aimlessly, *aimlessly*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aimlessly[ADV] อย่างไม่มีจุดหมาย, See also: อย่างไม่มีเป้าหมาย, อย่างเลื่อนลอย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you stand aimlessly at a phone booth on a rainy day and meet a man whose face is covered by a violet umbrella,ถ้าคุณยืนอยู่คนเดียว ที่ตู้โทรศัพท์ในวันที่ฝนตกหนัก แล้วพบผู้ชายที่ปกปิดใบหน้า ด้วยร่มสีม่วง, Oldboy (2003)
And at the exact same time, the ship came to a dead stop, and now we're floating aimlessly in empty space.และเป็นเวลาเดียวกันกับ ที่ยานมาหยุดอยู่ตรงนี้ และตอนนี้เราลอยอยู่อย่างไม่มีจุดหมาย Trial and Error (2010)
We've been driving around aimlessly for hours.เราขับรถวนมาเป็นชั่วโมงแล้วนะ The Reckoning (2011)
he couldn't put it behind him and wandered aimlessly for years.เขาก็หันหลังให้กับทุกอย่างและเก็บตัวเงียบมาตั้งหลายปี Episode #1.7 (2011)
And "helping the cops" sounds better than "I've been driving aimlessly in my truck because I don't know what the fuck else to do."ขับรถอย่างไร้จุดหมาย เพราะไม่รู้จะทำห่าอะไรได้มากกว่านี้ Prisoners (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aimlesslyHe drifted aimlessly through life.
aimlesslyI walked about aimlessly on the street.
aimlesslyI walked aimlessly about the street.
aimlesslyMany young Japanese people are drifting aimlessly in life.
aimlesslyWander about aimlessly.
aimlesslyWe wandered aimlessly around the shopping district.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต๋เต๋[ADV] aimlessly, See also: without proposes, Syn. เรื่อยเปื่อย, Example: เขาเดินโต๋เต๋ๆ โดยไม่มีจุดหมายปลายทาง
กระเซอะกระเซิง[ADV] aimlessly, See also: rovingly, at random, ramblingly, wanderingly, Syn. ระเหระหน, เร่ร่อน, Example: กลุ่มผู้ก่อจราจลหนีตำรวจกระเซอะกระเซิง, Thai definition: อาการที่ไปอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย
คว้าง[ADV] aimlessly, See also: randomly, Syn. เคว้งคว้าง, คว้างเคว้ง, Example: เรือลอยคว้างอยู่กลางแม่น้ำ, Thai definition: อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและน้ำเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว เช่น ลอยคว้าง หมุนคว้าง

CMU English Pronouncing Dictionary
AIMLESSLY EY1 M L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aimlessly (a) ˈɛɪmləsliː (ei1 m l @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aimless \Aim"less\, a.
   Without aim or purpose; as, an aimless life. --
   {Aim"less*ly}, adv. -- {Aim"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aimlessly
   adv 1: without aim; in an aimless manner; "he wandered around
       aimlessly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top