ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-aesthetic-

EH0 S TH EH1 T IH0 K   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aesthetic, *aesthetic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aesthetic[ADJ] งาม, See also: สวยงาม, Syn. beautiful, pleasing
aesthetic[ADJ] ซึ่งชื่นชมความงามหรือศิลปะ
aesthetic[ADJ] ที่เกี่ยวกับความงาม, See also: เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
aesthetic[N] หลักแห่งความงาม, See also: ทฤษฎีความงาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aestheticสุนทรีย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The springtime of love's beauty is the aesthetic of a damsel in bloom.ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง เธอทำงานหนักมาก หนี้ของเธอได้รับการจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Ouran High School Host Club (2006)
Is it for aesthetic reasons?นั่นเป็นเหตุผลที่เข้าท่าไม่เบาเนาะ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
You're saying the murderer has aesthetic sensibility.เธอจะบอกว่าฆาตกรเป็นคนมีศิลปะงั้นเหรอ Goth (2008)
This red guitar and the peppermint candy dictated the aesthetic of the band.กีตาร์สีแดงตัวนี้ และลูกกวาดเปปเปอร์มินท์ คือสิ่งที่กำหนดภาพลักษณ์ของวง It Might Get Loud (2008)
Do you think I sent you to aesthetic courses since you were 12 only to have this kind of connoisseur?แกคิดว่าที่ฉันส่งแกไปเรียนเรื่องสุนทรียศาสตร์ตั้งแต่อายุ 12 แค่เพราะให้แกชำนาญเรื่องนี้ใช่ไหม Episode #1.12 (2010)
He is known for aesthetic combination of lyric poetry with realism.ท่านเป็นที่รู้จักกันในนามกวี ผู้ร้อยเรียงถ้อยคำเป็นงานศิลปอันวิจิตร A Muse (2012)
Your aesthetic is striking, Starchild, but it's a little outré for the team that I'm assembling.ความงามของคุณ โดดเด่นมาก, สตาร์ไชล์ด แต่มันอาจไม่ค่อยเข้ากันกับ ทีมที่ฉันพยายามจะตั้ง A Katy or a Gaga (2013)
I always admired the aesthetic of the classic Torpedo C body, especially in the 1947.ผมชอบความสวยของตัวถัง ตอร์ปิโดซีแบบคลาสสิกเสมอ โดยเฉพาะรุ่นปี 1947 Route 66 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aestheticBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.
aestheticI look at it from an aesthetic point of view.
aestheticI suppose that we mean by beauty that object, spiritual or material, more often material, which satisfies our aesthetic sense.
aestheticMy argument is indebted in a number of places to the aesthetic theories of Adorno, Horkheimer and others.
aestheticTheir furniture was more aesthetic than practical.
aestheticWhat is it that satisfies your aesthetic sense?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุนทรียะ[ADJ] aesthetic, See also: esthetic, Example: การมองโลกอย่างอิสระตามความเป็นไปของมัน เป็นบ่อเกิดความคิดอันสุนทรียะ, Thai definition: ที่เกี่ยวกับความนิยมความงาม

CMU English Pronouncing Dictionary
AESTHETIC EH0 S TH EH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aesthetic (n) ˈiːsθˈɛtɪk (ii1 s th e1 t i k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEsthetic \[AE]s*thet"ic\, AEsthetical \[AE]s*thet"ic*al\, a.
   Of or Pertaining to [ae]sthetics; versed in [ae]sthetics; as,
   [ae]sthetic studies, emotions, ideas, persons, etc.
   [1913 Webster] -- {[AE]s*thet"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aesthetic
   adj 1: relating to or dealing with the subject of aesthetics;
       "aesthetic values" [syn: {aesthetic}, {esthetic}]
   2: concerning or characterized by an appreciation of beauty or
     good taste; "the aesthetic faculties"; "an aesthetic person";
     "aesthetic feeling"; "the illustrations made the book an
     aesthetic success" [syn: {aesthetic}, {esthetic},
     {aesthetical}, {esthetical}] [ant: {inaesthetic},
     {unaesthetic}]
   3: aesthetically pleasing; "an artistic flower arrangement"
     [syn: {aesthetic}, {esthetic}, {artistic}]
   n 1: (philosophy) a philosophical theory as to what is
      beautiful; "he despised the esthetic of minimalism" [syn:
      {aesthetic}, {esthetic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top