ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-aerie-

EH1 R IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aerie, *aerie*
Possible hiragana form: あえりえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerie[N] ที่พัก บ้านหรือปราสาทซึ่งอยู่บนที่สูง
aerie[N] รังของนกขนาดใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry

English-Thai: Nontri Dictionary
aerie(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า

CMU English Pronouncing Dictionary
AERIE EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aerie (n) ˈɛəʳriː (e@1 r ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aerie \Ae"rie\ (?; 277), n. [OE. aire, eire, air, nest, also
   origin, descent, OF. aire, LL. area, aera, nest of a bird of
   prey, perh. fr. L. area an open space (for birds of prey like
   to build their nests on flat and open spaces on the top of
   high rocks). Cf. {Area}.]
   The nest of a bird of prey, as of an eagle or hawk; also a
   brood of such birds; eyrie. --Shak. Also fig.: A human
   residence or resting place perched like an eagle's nest.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aerie
   n 1: the lofty nest of a bird of prey (such as a hawk or eagle)
      [syn: {aerie}, {aery}, {eyrie}, {eyry}]
   2: any habitation at a high altitude [syn: {aerie}, {aery},
     {eyrie}, {eyry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top