ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-acclamation-

AE2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: acclamation, *acclamation*
English-Thai: Nontri Dictionary
acclamation(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acclamationการเปล่งเสียงสนับสนุน, การปรบมือสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Acclamation by Adoration.กำลังรอการแพทย์. มาที่นี่. Angels & Demons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acclamationThe committee welcomed her with acclamation as chairperson.
acclamationThe motion was carried by acclamation.

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCLAMATION AE2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acclamation (n) ˌækləmˈɛɪʃən (a2 k l @ m ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huān, ㄏㄨㄢ, ] acclamation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acclamation \Ac`cla*ma"tion\, n. [L. acclamatio: cf. F.
   acclamation.]
   1. A shout of approbation, favor, or assent; eager expression
    of approval; loud applause.
    [1913 Webster]
 
       On such a day, a holiday having been voted by
       acclamation, an ordinary walk would not satisfy the
       children.               --Southey.
    [1913 Webster]
 
   2. (Antiq.) A representation, in sculpture or on medals, of
    people expressing joy.
    [1913 Webster]
 
   3. In parliamentary usage, the act or method of voting orally
    and by groups rather than by ballot, esp. in elections;
    specif. (R. C. Ch.), the election of a pope or other
    ecclesiastic by unanimous consent of the electors, without
    a ballot.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Acclamation medals} are those on which laudatory
    acclamations are recorded. --Elmes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acclamation
   n 1: enthusiastic approval; "the book met with modest acclaim";
      "he acknowledged the plaudits of the crowd"; "they gave him
      more eclat than he really deserved" [syn: {acclaim},
      {acclamation}, {plaudits}, {plaudit}, {eclat}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 acclamation /aklamasjɔ̃/ 
  acclaim; acclamation; approval

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top