ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-a lot of-

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: a lot of, *a lot of*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're better off than a lot of people.นายมีสิทธิ์เลือก มากกว่าคนทั่วไป The Great Dictator (1940)
Thanks, mister. That did me a lot of good.ขอบคุณ นายท่าน ที่ดีกับฉันเหลือเกิน The Great Dictator (1940)
I'll bet a lot of you folks don't believe that.ฉันจะเดิมพันจำนวนมากคนคุณ ไม่เชื่อ ที่. Pinocchio (1940)
Yeah! Bein' bad's a lot of fun, ain't it?ใช่ เมื่อไรที่ไม่ดีเป็นจำนวนมาก สนุกไม่ได้หรือไม่ Pinocchio (1940)
And a lot of young people would come up from London,และพวกหนุ่มสาวจากลอนดอน จะมาเปลี่ยนบ้านเป็นไนท์คลับ Rebecca (1940)
Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.การเเบล็คเมล์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันก่อปัญหามากมายให้กับหลายคนได้ Rebecca (1940)
It saves a lot of time and money. Let's get started.จะช่วยประหยัดเวลาและเงิน ขอเริ่มต้น 12 Angry Men (1957)
What did you think of the case? I mean, it had a lot of interest for me.อะไรที่คุณคิดว่ากรณีนี้หรือไม่ ผมหมายความว่ามันมีจำนวนมากที่น่าสนใจสำหรับฉัน 12 Angry Men (1957)
A lot of drive, too. You know? Real drive.จำนวนมากของไดรฟ์ด้วย คุณรู้หรือไม่ว่า ไดรฟ์ที่แท้จริง 12 Angry Men (1957)
- A lot of details never came out.- มากของรายละเอียดที่ไม่เคยออกมา 12 Angry Men (1957)
I like a lot of seasoning in my soup.ฉันชอบมากของปรุงในน้ำซุปของฉัน Help! (1965)
You can see a lot of the world from railings.จากรั้ว Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a lot ofA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
a lot ofA change of air will do you a lot of good.
a lot ofAfrica has a lot of nature.
a lot ofAfter a lot of problems she managed to learn to drive a car.
a lot ofA honeymoon to Canada calls for a lot of money.
a lot ofA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.
a lot ofA lot of birthday cards will arrive soon.
a lot ofA lot of books are published every year.
a lot ofA lot of boys are running in the park.
a lot ofA lot of boys ran after the rabbit.
a lot ofA lot of cars speed by on this expressway day and night.
a lot ofA lot of children gathered in the garden.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top