Search result for

* ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������*

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ������������ [...] �������������, - ����������� [...] ������������-
Some results are hidden.
configure
Language
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
飲料水[いんりょうすい, inryousui, inryousui , inryousui] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน
[こぶし, けん, kobushi , ken] (n) หมัด, กำปั้น
プリ[ぷり (puri)] (n) มาจากคำว่า Prince, Princess ใช้ตัวคาตาคานะเขียน แปลว่าเจ้าชาย(หรือเจ้าหญิงก็ได้ตามโอกาส)
勉強[べんきょう, benkyou, benkyou , benkyou] (n) การเรียน, See also: S. education
昼間[ひるま , Hiruma, hiruma , Hiruma] กลางวัน, See also: S. daytime
国王[guowang, (N.) king, chinese] (n) พระมหากษัตรย์, พระราชา, กษัตริย์, See also: S. 皇上, R. 皇上
じゃね[じゃね'jaane'จะ เนะ, jane jaane] (vi) ไปแล้วนะ, ลาก่อน, bye
絶対[ぜったい, zettai, zettai , zettai] (adj) สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ, จริง
今日は[こんにちは, konnichiwa, konnichiha , konnichiwa] สวัสดี (ใช้ได้โดยทั่วไป แต่ความหมายเฉพาะคือสวัสดีตอนสายถึงช่วงใกล้เวลาเย็น มักมีการอ่านผิดโดยสะกดตรงตัวเป็น konnichiha)
綺麗[ [ きれい, kirei ], [ kirei , kirei ]] (n) สวย
公式[こうしき, koushiki, koushiki , koushiki] (n, adj) สูตร, กฎ, เกณฑ์, หลัก, มาตรฐาน, รูปแบบ, แผ่น, ตำรับ, ตำรา , ข้าราชการ, เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ, ระเบียบ, ระเบียบแบบแผน, พิธีรีตอง, ความเคร่งครัดในระเบียบ, ความเข้มงวด, ธรรมเนียมปฏิบัติ
のろい[のろい (noroi)] (adv) คำสาป
搭载[ とうさい, tousai] (n) การขนส่ง, การบรรทุก, การติดตั้ง
创意[chuang4 yi4, chuang4 yi4] (n) ความคิดสร้างสรรค์
から[から, kara, kara , kara] จาก.... เช่น [ จาก ]ที่บ้าน มาถึงที่ทำงาน
Tシャツ[T しゃつ, T shatsu] t-shirt
会社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n) พนักงานบริษัท
わたし[わたし, watashi, watashi , watashi] ผม, ฉัน, ดิฉัน
わたしたち[わたしたし, watashitashi, watashitashi , watashitashi] (n) เรา, พวกเรา
あなた[あなた, anata, anata , anata] (n) คุณ
あの人[あのひと, anohito, anohito , anohito] (n) คนนั้น, เขา, เธอ, See also: S. あの方
あの方[あのかた, anokata, anokata , anokata] (n) คนนั้น, เขา, เธอ (あの方 เป็นคำสุภาพของ あの人), See also: S. あの人
皆さん[みなさん, minasan, minasan , minasan] (n) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
さん[さん, san, san , san] (n) คุณ, นาย, นาง, น.ส. (เขียนต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
ちゃん[ちゃん, chan, chan , chan] (n) หนู (เขียนต่อท้ายชื่อของเด็กหญิง, ชาย แทนการใช้ さん)
くん[くん, kun, kun , kun] (n) หนู (เรียกต่อท้ายชื่อเด็กชาย)
[じん, jin, jin , jin] (n) ชาว, คน (เขียนต่อท้ายชื่อประเทศ มีความหมายว่า "สัญชาติ")
先生[せんせい, sensei, sensei , sensei] (n) คุณครู, อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลากล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
教師[きょうし, kyoushi, kyoushi , kyoushi] (n) คุณครู, อาจารย์, ผู้สอน, (ใช้คำนี้เมื่อกล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
学生[がくせい, gakusei, gakusei , gakusei] (n) นักเรียน, นักศึกษา
会社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n) พนักงานบริษัท
社員[しゃいん, shain, shain , shain] (n) พนักงานบริษัท (ใช้เมื่อบอกว่าเป็นพนักงานของบริษัทนั้น)
銀行員[ぎんこういん, ginkouin, ginkouin , ginkouin] (n) พนักงานธนาคาร
医者[いしゃ, isha, isha , isha] (n) หมอ, แพทย์
研究者[けんきゅうしゃ, kenkyuusha, kenkyuusha , kenkyuusha] (n) นักวิจัย, นักเรียนทุน
エンジニア[えんじにあ, enjinia, enjinia , enjinia] (n) วิศวกรรม
大学[だいがく, daigaku, daigaku , daigaku] (n) มหาวิทยาลัย
病院[びょういん, byouin, byouin , byouin] (n) โรงพยาบาล
電気[でんき, denki, denki , denki] (n) ไฟฟ้า แสงสว่าง
どなた[どなた, donata, donata , donata] (n) ใคร
[さい, sai, sai , sai] (n) อายุ (เขียนต่อท้ายตัวเลข เพื่อแสดงอายุ)
はい[はい, hai, hai , hai] (n) ใช่
名前[なまえ, namae, namae , namae] (n) ชื่อ
これ[これ, kore, kore , kore] (n) นี่, สิ่งนี้ (สิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด)
それ[それ, sore, sore , sore] (n) นั่น, สิ่งนั้น (สิ่งของที่อยู่ใก้ตัวผู้ฟัง)
あれ[あれ, are, are , are] (n) โน่น, สิ่งโน้น (สิ่งของที่อยู่ไกลจากทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟัง)
[ほん, hon, hon , hon] (n) หนังสือ
雑誌[ざっし, zasshi, zasshi , zasshi] (n) นิตยสาร, วารสาร
ノート[のうと, nouto, nouto , nouto] (n) สมุด, สมุดบันทึก
手帳[てちょう, techou, techou , techou] (n) สมุดพก(ติดตัว)

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top