ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-馬術-

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 馬術, *馬術*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马术[mǎ shù, ㄇㄚˇ ㄕㄨˋ, / ] equestrianism; horsemanship, #24,319 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
馬術[ばじゅつ, bajutsu] (n,adj-no) horse-riding; horsemanship; equestrian art; dressage; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But she was also renown for her remarkable equestrian abilities and her tireless charitable works.[JA] 卓越した馬術と 惜しみない 慈善活動家としても 名高かったのです Go to Hell (2014)
Have you ever seen Caucasian volting?[CN] 你見過高加索環騎馬術嗎? Passions (1994)
Are you a horsewoman?[JA] 女性馬術家? Temple Grandin (2010)
She was an equestrian.[JA] 馬術の選手でね The Boys Are Back (2009)
For less lucky, its minigolf. Its equestrian stage, its salesmen of bicycles.[CN] 网球俱乐部,18洞的高尔夫球场, 也能看到迷你高尔夫,馬術場,自行車推銷員, The Lacemaker (1977)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
馬術[ばじゅつ, bajutsu] Reitkunst, Dressurreiten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top