ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-雪铁龙-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 雪铁龙, *雪铁龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雪铁龙[xuě tiě lóng, ㄒㄩㄝˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Citroen (French car company), #18,889 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boss. Sac P.D. got a report of an abandoned blue Citroen this morning.[CN] 头 萨市警局今早接到 一辆蓝色雪铁龙的被弃报告 Red Sails in the Sunset (2012)
The Citroen 2CV?[CN] -雪铁龙 2CV? 50 Years of Bond Cars (2012)
You're on board an 1 1 CV Citroen.[CN] 你现在上的是一辆11 CV雪铁龙汽车 Diva (1981)
The senator's friends told him his Mercedes was bad politics, so he got a Citroen instead, and I got the Mercedes, which I'll sell for a pretty penny.[CN] 议员的朋友告诉他 奔驰的政策不好 所以他买了雪铁龙 我还是选择了奔驰 这给我省下了一笔钱 Bed & Board (1970)
I know the place. Hotel Citroén.[CN] 我知道那地方,雪铁龙饭店 The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)
- I like Citroens![CN] -我喜欢雪铁龙轿车 Cleo from 5 to 7 (1962)
Imagine that the man in the Citroen is your mistress' husband and the women in the Fiat is your wife.[CN] 想象 雪铁龙上的男人是你情妇的老公 菲亚特上的女人是你的老婆 你会怎么做? Loaded Guns (1975)
A Citroen and a Fiat are behind us.[CN] 一辆雪铁龙和一辆菲亚特跟着我们 我丈夫在雪铁龙 Loaded Guns (1975)
Will you drive the 2CV back?[CN] 你会把这辆雪铁龙开回来? The Departure (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top