ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-贖い-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 贖い, *贖い*
Japanese-English: EDICT Dictionary
贖い[あがない, aganai] (n,adj-no) atonement; redemption; compensation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of the Blood, all price exceeding, shed by our immortal King, destined for the world's redemption.[JA] 血はすべての価値を超えて 私たちの不滅の王によって流された 世界の贖いをする 運命にあります Silence (2016)
- Mother of our Redeemer.[JA] - 我々の贖い主の母よ The Magdalene Sisters (2002)
Redemption game solved.[JA] <《贖いのゲーム》、終結> Andron (2015)
You're gonna pay for all the Jedi that you killed today, Dooku.[JA] お前が殺したジェダイたちの 贖いをさせてやるぞ ドゥークー Star Wars: Attack of the Clones (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top