ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-疏-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *疏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[疏, shū, ㄕㄨ] to neglect; to dredge, to clear away; lax, careless
Radical: Decomposition: 疋 (pǐ ㄆㄧˇ)  㐬 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] Walking 疋 through uncultivated land 㐬,  Rank: 1,897

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, ] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation, #9,848 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes, stupid, criminal carelessness![CN] -没错 你愚昧的 Lifeboat (1944)
I never saw a more gross neglected duty in my life.[CN] 我一生中从来没见过这样的 To Be or Not to Be (1942)
My German's a little rusty.[CN] 我的德语有点生 Casablanca (1942)
Don't worry. I'll look after her. Such carelessness.[CN] 别担心 我会照顾她的 只是一时忽了 The Lady Vanishes (1938)
But they're somebody's children, Mr. Potter.[CN] 衄奀緊猁蔚陑掀陑ㄛ杻珂汜 It's a Wonderful Life (1946)
Isn't it enough we've lost all our supplies through your carelessness?[CN] 我们失去所有的补品 全是因为你的 Lifeboat (1944)
I'm a little rusty on it.[CN] 我有点生 Casablanca (1942)
It's unfortunate when you let yourself get out of practice on the triangle.[CN] 你竟于 练习敲击乐器 Saboteur (1942)
You've been making a few slips, I've been checking up on you.[CN] 你的资料有些漏 我得核实一下 'G' Men (1935)
My German's a little rusty, but I think I got the sense of it.[CN] 我的德语有点生 但我想我懂他的意思 Sahara (1943)
So much that if you ever made the mistake of turning your back on me,[CN] So much that if you ever made the mistake of turning your back on me, 只要你一时忽背向着我 Strange Cargo (1940)
- Carelessness?[CN] - Lifeboat (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top