ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-獵-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *獵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[獵, liè, ㄌㄧㄝˋ] hunting; field sports
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dog

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, / ] hunting, #10,860 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I dream all my horses is alive and we all riding on desert for hunting lions.[CN] 夢見我的馬都活了 在沙漠上馳騁 狩獅子 Ride the Pink Horse (1947)
The hunt in the Odenwald forest lasted from morning until sundown.[CN] 在森林的狩從清晨一直持續到日落 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
"I love my dogs. I love hunting. I love killing whatever flies or leaps."[CN] 我愛我的犬 我愛打 我愛捕殺一切飛翔奔跑的東西 Les Visiteurs du Soir (1942)
My daughter doesn't enjoy hunting.[CN] 我不認為 我女兒很少關心打的事 Les Visiteurs du Soir (1942)
Hunting is so sad.[CN] 打太殘忍了 我喜歡鳥兒 Les Visiteurs du Soir (1942)
I'd lost my quarry, so I was looking for you.[CN] 我在找你 我找不到物蹤跡了 Les Visiteurs du Soir (1942)
The hunt is over!"[CN] 狩結束了! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Tronje, announce to the people of Burgundy that I invite everybody to a royal hunt to kill a mad dog and a ravening.[CN] 告訴全布盧郡的人,我要請他們去打 這是狩的好季節啊,有一頭游離的狼等著我們去捕殺 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
I hope you also know hunting songs.[CN] 但願你們也會唱一些打的歌曲 Les Visiteurs du Soir (1942)
I come to take leave, Brunhild. We are starting for the hunt in the Odenwald forest.[CN] 我是來道別的,布侖希爾德 我們要去森林狩 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
It's not our fault. We both thought we'd caught a tender new victim.[CN] 這不是我們的錯 我們都以為聞到味道 發現新物了 Les Visiteurs du Soir (1942)
Never thought Bobby was a killer at heart.[CN] 從沒想過波比在本質上是個 The Uninvited (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top