ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-果汁-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 果汁, *果汁*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果汁[guǒ zhī, ㄍㄨㄛˇ ㄓ, ] fruit juice, #11,272 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
果汁[かじゅう, kajuu] (n) น้ำผลไม้, See also: S. ジュース,

Japanese-English: EDICT Dictionary
果汁[かじゅう, kajuu] (n) fruit juice; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Digest your juice with culture.[CN] 消化了果汁也消化了文化 Peyton Place (1957)
Pass me the bottles[CN] 传那些果汁瓶给我吧 Early Summer (1951)
Bring us some lemonade and biscuits.[CN] 给我冰一点的果汁和饼干 Smiles of a Summer Night (1955)
And there are three cans of fruit juice in there.[CN] 这里有三罐果汁 The Midnight Sun (1961)
Where's the cider? Greetings![CN] 苹果汁在哪? Tom Jones (1963)
I don't want anything complicated. You gotta squeeze every drop of juice out of this experience.[JA] せっかくの機会なんだから 果汁の一滴まで味わわなきゃ Yes Man (2008)
Fruit juice?[CN] 果汁 The Midnight Sun (1961)
Sit down. Sure I couldn't get you a glass of lemonade or something?[CN] 真的不要喝果汁 或其他饮料吗? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I hope Mrs Kentley's staying in bed with lots of fruit juice.[CN] 希望肯特里太太多喝点果汁 多休息 Rope (1948)
Mmm! Juicy![JA] 果汁たっぷり! Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
What an ass-bag.[JA] 何言ってやがる "果汁は圧搾に価値あり" The Girl Next Door (2004)
- Would you like some juice?[CN] - 想喝点果汁吗? - 不用了. Kidnapping, Caucasian Style (1967)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
果汁[かじゅう, kajuu] Fruchtsaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top