ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-星河-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 星河, *星河*
Japanese-English: EDICT Dictionary
星河[せいが;せいか, seiga ; seika] (n) (obsc) (See 天の川) Milky Way [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Yet one starlit night, The Shadow heard a different voice.[CN] "然而在星河灿烂的某夜,暗影听到了另外的声音 Inkheart (2008)
It's looked upon... as an infectious disease in some galaxies.[CN] ...在别的星河认为是 会传染的疾病 Men in Black (1997)
"Take the stars beyond the galaxy."[CN] 沿着星河找到星星 Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
Because we're members of the Play-Tone galaxy of stars.[CN] 因为我们是普利通星河的一部分 That Thing You Do! (1996)
Hollywood luxury apartments, Vantage View...[CN] 她住在好莱坞星河明居... Hollywood Hong-Kong (2001)
" You burn away my disguise and galaxies fall "[CN] "你烧掉了我的伪装,让星河落下" Urbania (2000)
You guys go to Sing Long and take a look.[CN] 你们去星河看看 PTU (2003)
Beyond the Galaxy Theatre.[CN] 在星河剧场旁 Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
Throughout the inanimate vastness of space...[CN] 星河舰队长官的讯息... Transformers (2007)
Follow the stars beyond the galaxy.[CN] 沿着"星河"旁的"星星" Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
I'm sure you get this all the time... but your part in Starsh/p Troopers truly, truly changed my life.[CN] 我也知道常常有人这么说... 可您在《星河战队》的角色深深的改变了我的人生 Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- The Galaxy.[CN] - 星河 - 對,就是那兒 Michael Clayton (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top