ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-抗忧郁药-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 抗忧郁药, *抗忧郁药*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗忧郁药[kàng yōu yù yào, ㄎㄤˋ ㄧㄡ ㄩˋ ㄧㄠˋ, / ] antidepressant [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So maybe you go on an anti-depressant to tide you over.[CN] 或许你可以服抗忧郁药 No Show (2002)
I'm also prescribing Luvox.[CN] 我也会开卢沃斯(阻断型抗忧郁药 House Arrest (2000)
You want a Prozac?[CN] 要吃抗忧郁药吗? Disclosure (1994)
Thank God for Wellbutrin, right?[CN] 幸好有抗忧郁药 对吧 Wanderlust (2012)
Your mom and I take the same medication.[CN] 我跟你妈吃同一种抗忧郁药 I Could Never Be Your Woman (2007)
The Zoloft doesn't help. Nothing you do helps.[CN] 乐复得(抗忧郁药)没有用 你一点也帮不上忙的 London (2005)
Jesus Christ, people pop a Prozac or three.[CN] 老天啊,各位... 吞个两、三颗抗忧郁药吧 夏天过完了,别再留恋了 Cruel Intentions 3 (2004)
... andgoon Wellbutrin like your sister.[CN] 然后像你姐姐一样吃抗忧郁药 Toodle-Fucking-Oo (2000)
Lithium?[CN] 锂片? (一种抗忧郁药物) Premonition (2007)
I've given it time. Time and Elavil. And Mellaril and Haldol.[CN] 已经给了她很多时间,除了一些抗忧郁药, 还有氟哌啶醇和硫利达嗪 Gothika (2003)
Goddamn antidepressants I'm on. You know?[CN] 我在服用该死的抗忧郁药 This Is Where I Leave You (2014)
Have you ever taken anti-depressants ?[CN] 你有服用过抗忧郁药吗? 没 Shopgirl (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top