ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-恭-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *恭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[恭, gōng, ㄍㄨㄥ] polite, respectful, reverent
Radical: Decomposition: 共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 1,742

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] respectful, #12,590 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our congratulations, Mr Deeds.[CN] 迪斯先生,喜你 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
This man is another one of them.[JA] 諸侯の万く7も 手を焼凵てる次第 沢潟 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Congratulations on your little set-to with Rowley.[CN] 喜成功摆脱罗利 Foreign Correspondent (1940)
Go in. I will do it.[JA] 入つてれ わしガやる Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I find it very suspicious.[JA] 勘〈巴')竇'にはうれま世め Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Follow me to the baths.[JA] (宗臣) 着賛えを Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I have not seen you in a long while, Motome-dono.[JA] 久し求女殿の あ穎も 拝見してうめゆえ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Congratulations[JA] おめでとうございます  Cape No. 7 (2008)
Kyohei![CN]  Midsummer's Equation (2013)
Will you wait for me here alone?[JA] ー入竇椿つてれるな Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I need a physician for my sick wife and child.[JA] 同こz軍xせつてり ま百 毒子壺医者に診世た凵 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Congratulations, Mr Deeds. You're one of the richest men in the country.[CN] 喜你,迪斯先生 你们现在成为全国首富之一 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top