ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-孝順-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 孝順, *孝順*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孝顺[xiào shùn, ㄒㄧㄠˋ ㄕㄨㄣˋ, / ] filial piety, #15,297 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
孝順[こうじゅん, koujun] (adj-na,n) obedience; filial piety [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He wasn't around very often but he was a good son[CN] 而且我弟弟還那麼孝順 但是又不常在身邊 One Tree Three Lives (2012)
So you are all against me![CN] 好,你們都不孝順 Hong Kong Nocturne (1967)
She is filial and considerate[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}聽話孝順 The Soong Sisters (1997)
So fake, I am sure they didn't love her at all[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}太假了,那個不曉 得他們一點不孝順 Ku qi de nü ren (2002)
My daughter is really good to her mother.[CN] 我的女兒真孝順 Episode #1.10 (2010)
Mum, it's all dynamite You know, I'm treating you well[CN] 呢啲系勁野嚟架老媽子 我咁樣對你咁都算得孝順仔卦 Huan chang (1985)
Turn back and become a filial child again.[CN] 回頭 做孝順的小孩 Journey to the West (2013)
Yes, he was very obedient to me[CN] 是. 他一向都很孝順 Meng gui chu long (1983)
You have to listen to her and love her[CN] 你要好好孝順媽,昕媽媽的活 The Forbidden Past (1979)
I may seem like a good son now[CN] 我看似很孝順 The Discarnates (1988)
Father, I am always filial always considerate[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}爸爸! 我一直聽話孝順 做事有分寸呀 The Soong Sisters (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top