ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-堑-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *堑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[堑, qiàn, ㄑㄧㄢˋ] moat, pit, trench; cavity
Radical: Decomposition: 斩 (zhǎn ㄓㄢˇ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 3,420

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, / ] moat around a city, #14,623 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quite a big challenge[CN] 天变通途 Still Life (2006)
When she gets to reception, she can't remember what she wanted.[CN] 人叩浇哟筒患米约合胱鍪裁戳? Wrinkles (2011)
I did learn something working for Ross.[CN] 吃一长一智 The Ipcress File (1965)
By 1916, after two grisly years of trench warfare... the battle lines had changed very little.[CN] 到了1916年,经过两年惨烈的的壕战... 战线变化不大 Paths of Glory (1957)
Naturally, as my extortionist... your insights are particularly valuable.[CN] 吃一长一智 正常地,作为我的勒索者... 你的洞察力十分令人钦佩 Happy Endings (2005)
So, what, they're saying "You're gonna be fighting these, so study up?"[CN] 就是说今后只能吃一长一智咯 除此之外 Fafner in the Azure: Heaven and Earth (2010)
Teach him a lesson?[CN] 想让他吃一长一智? Leap of Faith (2012)
Hell is everything beyond these walls.[CN] 浍酝獾囊磺芯褪鬲z Operation: Endgame (2010)
I learnt my lesson.[CN] 吃一长一智 I learnt my lesson. My Adventurous Song (2013)
After everything that we've been through, that should be obvious.[CN] 在经历过这么多事后 吃一长一智 Trial and Error (2010)
Listen, a little failure is good for you.[CN] 听着,吃一才长一智 Escape from the Dungeon! (2010)
Well, live and learn.[CN] 吃一长一智吧 The Boyfriend Complexity (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top