ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-入隊-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 入隊, *入隊*
Japanese-English: EDICT Dictionary
入隊[にゅうたい, nyuutai] (n,vs) enlistment [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well, this sounds like the army all over again.[JA] まるで入隊検査だな The Manster (1959)
Why didn't you train him hard to make it?[CN] 為甚麼不幫他入隊 No Breathing (2013)
Jung-dong practiced so hard![CN] 正棟經常苦練,應該入隊 No Breathing (2013)
No. I play, but I'm not on the team.[CN] 不,我玩玩,但是沒有入隊 The Virgin Suicides (1999)
Young men are beaten and forced into the army, many as young as 12 years old.[JA] 若者たちは打たれ 軍へ強制入隊させられる 多くは未だ12歳の子供 Rambo (2008)
- I ran like hell. - Joined the Air Force the next day.[JA] ああ 走って逃げて翌日空軍に 入隊したよ Space Cowboys (2000)
Three years later, he's ripping through boot camp. Attending physician calls the improvement in his blood-cell count miraculous.[JA] 入隊時には血液疾患が Corporal Punishment (2007)
I'm having them check for a clerical error or spelling mistake.[CN] 費什入隊的記錄 我讓他們檢查下 是記錄錯誤還是名字拼錯了 Redacted (2011)
Werth is not just a Marine with post-traumatic stress.[JA] 恐らく入隊からずっと薬物を Corporal Punishment (2007)
I have four sons in the army, and I don't worry.[JA] 私の子は4人も入隊したわ War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
You signed up with Starfleet.[JA] 君は艦隊に入隊した Kir'Shara (2004)
Still wonder why you haven't signed on.[JA] - なぜ君は入隊しないんだ? Daedalus (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top