ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-偶然-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 偶然, *偶然*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, ] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly, #6,003 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] (n adj adv) ความบังเอิญ, โดยความบังเอิญ (偶然に)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na,adj-no,n-adv,n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I met him purely by accident.[CN] 我们是偶然碰上的 Notorious (1946)
Coincidence?[JA] 偶然ですか? The Flag House (2017)
Sort of accidentally on purpose.[CN] 装着偶然 Double Indemnity (1944)
Incidentally, I picked up your last two paychecks.[CN] 偶然 我捡到了你近两次薪水 Romance on the High Seas (1948)
Coincidences are not coincidences.[JA] 偶然は必然なのよ  ()
Tell us, Bruce, how did you come across the girl?[JA] ブルース 偶然発見したんですよね? Stalker's Prey (2017)
Whoever killed Paine killed him by accident: he only meant to slug him.[CN] 不管是谁杀了培恩 都是偶然 Where the Sidewalk Ends (1950)
But they weren't planned by you. They happened by accident.[JA] それは計画では無く 偶然起こった Resident Evil: Vendetta (2017)
Just accidental, like us coming here this way?[CN] 你们不明白 大老远来到这全是偶然 3 Godfathers (1948)
And furthermore, not a natural crime[CN] 而且 不是偶然的犯罪 Bordertown (1935)
By pure chance and luck, the small nearby restaurant she fled to was run by none other than young Shinzo and Nadeshiko.[CN] 事出偶然 附近有一对开面馆的年轻夫妇 正是新藏和抚子 Taki no shiraito (1933)
I heard, and i won't pretend that it was accidental.[CN] 而且我不会假装这是偶然 Saratoga Trunk (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] -Zufall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top