ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-假冒-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 假冒, *假冒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假冒[jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ, ] to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation, #9,499 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you don't have to find a fake photographer to torture me[CN] 是也不用找个假冒东西来虐待我呀 I Love Hong Kong 2012 (2012)
The Russians accused themselves, to be illegitimate Jews with faked approvals[CN] 這些俄國人相互指責對方 假冒猶太人身份騙取居住許可 Russendisko (2012)
You're a phony.[CN] 你是一个假冒的。 Between Us (2012)
We encountered these people calling themselves the "Divine Constabulary", imitating service to the Crown.[CN] 六扇门在办案 有人自称神侯府 假冒朝廷命官 The Four (2012)
I tracked him down. It was really easy.[CN] 我就假冒了,很简单 The Guilt Trip (2012)
Tae Yong's imposter took the documents proving you pretended to be Chairman Jang's daughter and stored them in that notebook.[CN] 伪装泰瑢的骗子 将你假冒张会长女儿的文件 全部收集在那个电脑里了 Episode #1.17 (2012)
Yeah, i think someone sold you a bum shift stone.[CN] 嗯 我看是有人把假冒伪劣商品卖给你了 Jailhouse Panda (2011)
I dunno, like... contraband cigarettes, coke...[CN] 你知道... ..." 假冒卷烟,涂料... Paulette (2012)
I beseech thee to give him wide berth as he is pained by a riven heart torn asunder by the cruelty of an untrue maiden.[CN] 我恳求你能用宽怀的心胸 包容他那被假冒的处女 残忍的扯裂撕碎化为碎片的破碎的心 Knights of Badassdom (2013)
- We used a fake e-mail, man.[CN] - 我用的假冒电子邮件 Disconnect (2012)
I tracked down Andy.[CN] 我假冒了安迪 The Guilt Trip (2012)
We should not be rolled by our Wall Street exec... who's masquerading as Secretary of the Treasury.[CN] 我们不该被华尔街高层左右 他假冒是财政部长 Killing Them Softly (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top