ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-但是我们的新建设 将会给 [...] 卫生环境,更大的公共浴室-

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 但是我们的新建设 将会给人 [...] 的卫生环境,更大的公共浴室, *但是我们的新建设 将会给人 [...] 的卫生环境,更大的公共浴室*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But our new construction will provide the people with a new aqueduct, better sanitation, bigger bath houses, a new arena.[CN] 但是我们的新建设 将会给人们提供一条新的沟渠 更好的卫生环境,更大的公共浴室 Pompeii (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-但是 (dàn shì)我们 (wǒ men) (de) (xīn)建设 (jiàn shè) 将会 (jiāng huì) (gěi)人们 (rén men)提供 (tí gōng)一条 () (xīn) (de)沟渠 (gōu qú) 更好 (gèng hǎo) (de)卫生 (wèi shēng)环境 (huán jìng)更大 (gèng dà) (de)公共 (gōng gòng)浴室 (yù shì)-

 


  

 
但是
 • (dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ) but; however [CE-DICT]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
 • (しん) (n-pref,n,n-suf) (1) new; neo-; (n) (2) (abbr) (See 新暦) Gregorian calendar; (3) Xin (dynasty of China); (P) [EDICT]
 • (さら;あら(新);にい(新)) (n,adj-no) (1) (さら only) (arch) new (i.e. brand-new, never used); (pref) (2) new; (adj-na) (3) (更 only) obvious; natural [EDICT]
 • (xīn, ㄒㄧㄣ) new; newly; abbr. for Xinjiang 新疆; meso- (chem.) [CE-DICT]
建设
 • (jiàn shè, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ) to build; to construct; construction; constructive [CE-DICT]
将会
 • (jiāng huì, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ) auxiliary verb introducing future action: may (be able to); will (cause); should (enable); going to [CE-DICT]
 • (gěi, ㄍㄟˇ) to; for; for the benefit of; to give; to allow; to do sth (for sb); (passive particle) [CE-DICT]
 • (jǐ, ㄐㄧˇ) to supply; provide [CE-DICT]
人们
 • (rén men, ㄖㄣˊ ㄇㄣ˙) people [CE-DICT]
提供
 • (ていきょう) ให้, จัดหาให้ [LongdoJP]
 • (ていきょう) (n,vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P) [EDICT]
 • (tí gōng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ) to supply; to provide; to furnish [CE-DICT]
一条
 • (いちじょう) (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P) [EDICT]
沟渠
 • (gōu qú, ㄍㄡ ㄑㄩˊ) channel; moat; irrigation canal [CE-DICT]
更好
 • (gèng hǎo, ㄍㄥˋ ㄏㄠˇ) better; more [CE-DICT]
卫生
 • (wèi shēng, ㄨㄟˋ ㄕㄥ) health; hygiene; sanitation [CE-DICT]
环境
 • (huán jìng, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ) environment; circumstances; surroundings [CE-DICT]
更大
 • (gèng dà, ㄍㄥˋ ㄉㄚˋ) bigger; even bigger [CE-DICT]
公共
 • (こうきょう) (n,adj-no) public; community; public service; society; communal; (P) [EDICT]
 • (gōng gòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ) public; common (use) [CE-DICT]
浴室
 • (よくしつ) (n) bathroom; bath; (P) [EDICT]
 • (yù shì, ㄩˋ ㄕˋ) bathroom (room used for bathing) [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top