ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-休み-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 休み, *休み*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
休み[やすみ, yasumi, yasumi , yasumi] (n adv ) วันหยุด

Japanese-English: EDICT Dictionary
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Goodnight, Doctor.[JA] - お休みなさい 先生 Roman Holiday (1953)
- Ciao, Joe.[JA] - お休み ジョー Roman Holiday (1953)
I could go on fighting all my life. I like it.[JA] 一休みもさせてくれん Tikhiy Don (1957)
Just now, lie back.[JA] 安心してお休みください Roman Holiday (1953)
- Are you asleep, ma'am?[JA] - お休みで? - いいえ Roman Holiday (1953)
I'm taking a week's vacation with study.[JA] 勉強は 一週間お休み Kansas City Confidential (1952)
You've got no other choice. We can't just wait and let her kill us.[JA] 仕事も休み 落ち込んだあげく... Too Late for Tears (1949)
Today will be a holiday.[JA] - うん 今日は休みにしよう Roman Holiday (1953)
And now, since I understand we have a very full schedule today, you have my permission to withdraw.[JA] さて 明日は 予定がたくさんあります 下がって お休みなさい Roman Holiday (1953)
- Goodnight, ma'am.[JA] - お休みなさい Roman Holiday (1953)
-Sleep well, miss. ALTA:[JA] -良くお休み下さい お嬢様 Forbidden Planet (1956)
Goodnight.[JA] お休みなさい Roman Holiday (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top