ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-不発弾-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 不発弾, *不発弾*
Japanese-English: EDICT Dictionary
不発弾[ふはつだん, fuhatsudan] (n) unexploded ordnance; unexploded shell; unexploded bomb; UXO [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're fucking duds.[JA] ひどい不発弾 The Wolf of Wall Street (2013)
- It was a dud.[JA] - 不発弾だった Livewire (2015)
And either the mine is so damaged from the fire that it's a dud.[JA] 鉱山は湿気が多いから 不発弾かも... The Monuments Men (2014)
You told me that was a dud, dude.[JA] お前は不発弾だと言った Transformers: Age of Extinction (2014)
He scares away the sharks by blowing 'em up![JA] 不発弾を爆発させて 追いやったらしい Finding Nemo (2003)
UXO is the military designation for unexploded ordinance.[JA] UXOは、軍指定よ 不発弾のための Dead Reckoning (2013)
Hank said that this was a dud.[JA] ハンクは ただの囮で 不発弾だと言ったけど―― Livewire (2015)
Stay there. I'll get the bomb squad.[JA] 動かないで、不発弾処理班を連れて行く Blue Shadow Virus (2009)
I pieced this one together from three duds.[JA] 不発弾3発から これを造った Parallels (2015)
In time, we can move from mine clearance and UXOs to delivering entire country reconstruction packages.[JA] ある国の政府だよ 地雷や不発弾の 撤去が終われば 国全体の復興に移行する Route Irish (2010)
This is bigger than a rogue general and his unexploded ordnance. What don't I know?[JA] 例の不発弾より 厄介なことでは? RED 2 (2013)
You were, after all, the only person who knew that there was an unexploded bomb in the wall.[JA] 壁の向こうに不発弾があることを 知っていたのは 君だけだからね The Long Fuse (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top